Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Možnosť pre neziskové organizácie zapojiť sa do grantového programu spoločnosti TESCO

Tesco v spolupráci s Nadáciou Tesco vyhlasuje grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame” na podporu komunitných projektov. Od 2. do 28. januára 2017 sa neziskové organizácie môžu prihlásiť v 77 regiónoch na celom Slovensku so svojím programom na podporu zdravého životného štýlu, rozvoja detí, ochrany a zlepšenia okolia alebo života v komunite.

viac...


 

Mesto Zvolen vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto Príslušník Mestskej polície vo Zvolene


 

Oznam daňovníkom

Mesto Zvolen ako správca dane oznamuje daňovníkom, že daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 podáva v termíne  do 31. januára 2017 len daňovník, u ktorého nastali v priebehu roku 2016 zmeny (nehnuteľnosť kúpil, predal, zdedil, skolaudoval, vydražil a pod.).

U ostatných miestnych daní a poplatku za komunálny odpad je potrebné v rovnakom termíne nahlásiť len prípadné zmeny. V mesiaci január 2017 sú na oddelení miestnych daní upravené stránkové hodiny a to každý deň počas pracovných hodín mestského úradu.

viac...


 

Odstávky inžinierskych sietí


 

Množstvá vytriedených zložiek komunálneho odpadu v meste Zvolen za rok 2016


 

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2017


 

Informácia o možnosti odovzdania starých pneumatík

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov mesta, aby sa nezbavovali ojazdených pneumatík ich umiestnením do komunálneho odpadu, ani uložením k zberným nádobám. Na základe zmien v otázke vývozu odpadov ich už nezbiera spoločnosť vyvážajúca odpad, pneumatiky je však možné odovzdať v ktoromkoľvek pneuservise.

viac...


 

Otváracie hodiny mestskej ľadovej plochy vo Zvolene

Od 9.12. pre vás opäť otvárame mestskú ľadovú plochu na Námestí SNP. Vstup voľný, k dispozícii aj možnosť prenájmu.

viac...


 

Spoločnosť EEI spustila mobilnú aplikáciu na úhradu parkovného

Spoločnosť EEI s. r. o., prevádzkovateľ parkovania v centrálnej časti mesta Zvolen, oznamuje, že mobilná aplikácia CVAK na úhradu za dočasné parkovanie na platených parkovacích miestach v zóne plateného parkovania je spustená a plne funkčná od 1. 12. 2016. Podrobnejšie informácie o používaní vyššie uvedenej aplikácie je možné nájsť v Prevádzkovom poriadku pre zónu plateného parkovania v meste Zvolen a na internetovej stránke www.eei.sk.

viac...


 

Prevencia v meste Zvolen

Mesto Zvolen má ako jedno z mála miest výborne fungujúce Mestské centrum pre prevenciu, ktorého úlohou je združovať organizácie zaoberajúce sa prevenciou v meste a koordinovať spoločné, ale aj individuálne podujatia.

Jednotlivé organizácie spoločne vypracovali kalendár podujatí na školský rok 2016 /2017.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Februárové stretnutia s primátorkou a vedúcimi odborných útvarov

Druhý februárový týždeň bude opäť príležitosťou neformálne sa stretnúť s vedením mesta, primátorkou či vedúcimi odborných útvarov mestského úradu. Pripravení odpovedať na vaše otázky budú 6. 2. na sídlisku Sekier na ZŠ J. Alexyho, 8. 2. na Západe v Občianskom centre OKO, 9. 2. na Zlatom potoku v ZŠ M. Rázusa a napokon v piatok 10. 2. v klube dôchodcov na Podborovej.

viac...


 

Ako sa nám žije vo Zvolene

Dňa 26.1. o 17:30 vás pozývame do kaviarne Kafé Džezva na predstavenie výsledkov výskumu - Ako sa nám žije vo Zvolene. 

viac...


 

Zvolenská skupina LUSK a ich hosť pesničkár PETER JUHÁS

Pozývame vás dňa 10.2.2017 o 19.00 hod. na koncert na STAREJ RADNICI, kde vystúpi Zvolenská skupina LUSK a ich hosť pesničkár PETER JUHÁS známy z ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT.

viac...


 

Výstava Kresba ihlou

Srdečne Vás pozývame na výstavu výtvarníčky Agáty Hlinicovej, rodáčky zo Zvolena, žijúcej a tvoriacej v Detve. Výstava Kresba ihlou je venovaná nevšednej tvorbe gobelínov technikou art protis. Viac v priloženej pozvánke.

viac...


 

Výstava - Vlk dravý

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen vás pozývajú na výstavu Vlk dravý. 

viac...


 

Zvolenský ples

Dňa 4. februára 2017 o 19:00 vás pozývame do Hotela Poľana na Zvolenský ples.

viac...


 

Veľká cena Zvolena v krasokorčuľovaní

Krasokorčuliarsky Klub Zvolen pod záštitou primátorky mesta Zvolen vás pozýva na 32. ročník Veľkej ceny Zvolena v krasokorčuľovaní, ktoré sa uskutoční 28.1. - 29.1. 2017 na zimnom štadióne.

viac...


 

Kurzy korčuľovania pre dospelých

Mesto Zvolen a Športový krasokorčuliarsky klub Zvolen vás pozývajú na verejné kurzy korčuľovania pre dospelých, ktoré sa budú konať každý štvrtok 17.00 - 18.00 hod na mestskej ľadovej ploche.

viac...


 

Krst knihy OSLOBODENIE FAKTOGRAFIA II. SVETOVEJ VOJNY

Dovoľujeme si Vás pozvať na krst knihy od autora p. Dušana Šablatúru, OSLOBODENIE   FAKTOGRAFIA  II.  SVETOVEJ  VOJNY. Krst tejto knihy sa bude konať dňa 28. októbra 2016 v priestoroch Starej radnice vo Zvolene so začiatkom o 10,00 hod.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

OZNÁMENIE O OBOZNÁMENÍ S PODKLADMI ROZHODNUTIA

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3477/2016-Če-ozn.2
 
Zvolen, dňa 16.1.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Martina Černajová
045/5303 224
 
  ...viac...


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: RODINNÝ DOM BOROVIANSKA ULICA, ZVOLEN PODBOROVÁ

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 4431/2016-Šu                                                                                 Zvolen, dňa 11.1.2017
Vybavuje: Ing. Ján Šutý
Tel.: 045/5303 221
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
Ing. Roman Gajdoš, Topoľová 3248/4, 960 01  ...viac...


 

O z n á m e n i e v e r e j n o u v y h l á š k o u o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a výzva na odstránenie nedostatkov podania

Spoločnosť SARVAŠKA spol. s r. o., E.P. Voljanského 9950/1, 960 01 Zvolen, IČO: 44756224  požiadala listom doručeným na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 15.12.2016 o stavebné povolenie objektov vodných stavieb:
SO 02 – VODOVOD, SO 02.Z – VODOVOD, ZMENA č.1 a č.2
SO 03 – KANALIZÁCIA,  SO 03.Z – KANALIZÁCIA, ZMENA č.1
SO 11 – ÚPRAVA BOROVIANSKEHO POTOKA
v rámci stavby ,,SARVAŠKA – NAD KA ...viac...


 

O Z N A M „Spracovanie drevného odpadu zhodnocovaním pre výrobu drevotrieskových dosiek“ – doručenie zámeru

 
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov, zaslal na Mestský úrad Zvolen zámer „Spracovanie drevného odpadu zhodnocovaním pre výrobu drevotrieskových dosiek“. Na základe uvedeného zákona Mesto Zvolen informuje o uvedenom zámere verejnosť.
Predmetom zámeru je rozšírenie existujúce ...viac...


 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom: Obytný komplex pod Pustým hradom vo Zvolene

Zámer "Obytný komplex pod Pustým Hradom" posúdil Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, a vydal dňa 29.09.2016 rozhodnutie, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2016.
Sprístupnenie právoplatného rozhodnutia je na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/obytny-komplex-pod-pustym-hradom ...viac...


 

Oznámenie „Obytný komplex pod Pustým hradom“ - rozhodnutie

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j: OU-ZV-OSZP-
2016/010286-020/Rozh zo dňa 29.9.2016, že navrhovaná činnosť „Obytný komplex pod Pustým hradom“ sa nebude posudzovať podľa zákona.
Na základe uvedeného zákona v zmysle §29 ...viac...


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka