Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Dopravné obmedzenie na miestnej komunikácii v Študentskej ulici

Oznamujeme motoristickej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že z dôvodu vykonávania  stavebných prác na rekonštrukcii chodníka, v čase od 08,00 hod. dňa 15. 08. 2017 do 16,00 hod. dňa 13.09.2017 bude v časti Študentskej  ulice  v úseku oproti združenej administratívnej budove - sídlo katastra nehnuteľnosti - /úsek od križovatky Študentská – J. Matušku po križovatku Študentská-Š. Moyzesa/   vedená obojsmerná premávka len v jednom jazdnom pruhu. 

viac...


 

Uzávierka rodinnej cyklocestičky Zvolen-Sliač počas kosby ochrannej hrádze rieky Hron

Oznamujeme cyklistickej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že z dôvodu vykonávania  kosby ochrannej hrádze rieky Hron, ktorú bude realizovať správca toku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ B. Bystrica, Správa povodia stredného Hrona, bude rodinná  cyklocestička  v úseku A: Zvolen-Sliač uzatvorená pre verejnosť nasledovne:

viac...


 

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ - URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZVOLEN, ZÁPAD - BARINY

Mesto Zvolen, ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) a obstarávateľ urbanistickej štúdie podľa § 4 stavebného zákona oznamuje verejnosti prerokovanie návrhu urbanistickej štúdie „Zvolen, Západ - Bariny“, ktoré sa uskutoční v termíne od 20.7.2017 do 21.8.2017.
Urbanistická štúdia rieši návrh polyfunkčných objektov a športovo-rekreačného zázemia obyvateľo ...viac...


 

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O DOTÁCIU NA ROK 2018

OZNAM, pre žiadateľov o dotáciu na rok 2018

POZOR !

ZIADOSŤ NA NOVOM TLAČIVE je potrebné predložiť v DVOCH vyhotoveniach. Žiadosti sa prijímajú do 30. septembra 2017 !!!

viac...


 

Osvedčovanie podpisov v domácnosti

Oznamujeme občanom, že osvedčovanie podpisov v domácnosti sa
v období od 1.7.2017 – 31.8.2017
nebude vykonávať.

viac...


 

Zmena otváracích hodín v objekte Mestských kúpeľov vo Zvolene

V objekte Mestských kúpeľov vo Zvolene bude bazén pre verejnosť v prevádzke nepretržite v termíne od 01.07.2017 (sobota) do 31.08.2017 (štvrtok) v čase od 13:00 hod do 20:00 hod. Tešíme sa na Vašu návštevu. 

viac...


 

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov.

viac...


 

Zmena podmienok pre žiadateľov o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen

Vážení žiadatelia o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen,

dovoľujeme si Vás informovať, že v dôsledku zmeny zákona upravujúceho podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta Zvolen len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Bažant kinematograf

ZB_kinematograf2017-posterA2_WEB.jpgPozývame vás na ďalší ročník Bažant kinematograf na Námestie SNP. Nepremeškajte svetové filmové zážitky pod holým nebom!

viac...


 

Neresnica - rozlúčka s letom

Neresnica_Akcia0109.jpgPozývame vás na špeciálnu akciu na záver leta! Bohatý program pre všetkých a prekvapenie na záver.

viac...


 

XXV. NÁRODNÝ VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD

Výstup na Pustý hrad 2017.jpgPozývame vás prvú septembrovú sobotu, dňa 2. 9. 2017 na XXV. NÁRODNÝ VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD.

viac...


 

Zvolenské hudobné povstanie

Zvolenské hudobné povstanie-2017.jpgDňa 25. augusta o 18.00 hod. vás pozývame na Námestie SNP vo Zvolene, ktoré bude plné rockovej hudby.

viac...


 

Medzinárodný turnaj dorastu v ľadovom hokeji

turnaj.jpgPozývame vás v dňoch 23.8. - 25.8.2017 na medzinárodný turnaj dorastu v ľadovom hokeji.

viac...


 

Ľudia z rodu Rómov

ludia_z_rodu_romov_plagat.jpgPozývame vás na XVI. ročník multižánrového podujatia Ľudia z rodu Rómov.

viac...


 

Jašterice 2 a pol

PLAGAT5-page-001.jpgDňa 26.8.2017 vás pozývame na charitatívne podujatie Jašterice 2 a pol.

viac...


 

TATRANKY, HORALKY A BÁJKY

pozvánka baner.jpgDovoľujeme si Vás pozvať do Lesníckeho a drevárskeho múzea na vernisáž autorskej výstava Ing. Romana Uhliara: TATRANKY, HORALKY A BÁJKY.

viac...


 

73. výročie Slovenského národného povstania

Okresný úrad Zvolen, Mesto Zvolen, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Ozbrojené sily Slovenskej republiky vás pozývajú na pietne akty kladenia vencov pri priležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa budú konat' 28. augusta 2017.

viac...


 

3. ročník cyklojazdy SNP

Plagát 2017 cyklojazda.jpgPozývame vás dňa 29. augusta o 8:00 hod. na podujatie cyklojazda SNP zo Zvolena do Banskej Bystrice.

viac...


 

Výstup na Klenovský Vepor

turisti.jpgPozývame vás na turistiské podujatie - Výstup na Klenovský Vepor, ktoré sa uskutoční 19.8.2017.

viac...


 

Lekcie country tancov vo FUN zóne

country lekcie.pngPozývame vás každý utorok o 20:00 do Fun zóny na lekcie country tancov pre všetkých.

viac...


 

COUNTRY ZÁHRADA 2017

Country záhrada 2017.jpgPozývame Vás na na 10. ročník festivalu COUNTRY ZÁHRADA 2017, ktorý sa uskutoční 18. augusta 2017 v mestskom parku Lanice vo Zvolene.

viac...


 

Prehliadka unikátneho Légiovlaku vo Zvolene

LEGIOVLAK SK 7 - Zvolen.jpgV dňoch 5. - 10.9. vás pozývame na železničnú stanicu vo Zvolene na Expozícia Légiovlaku. Expozícia je určená pre odbornú i laickú verejnosť všetkých vekových kategórií, pamätníkov a ich potomkov, ale predovšetkým deti a mládež.

viac...


 

Leto vo FUN zóne

program júl nový.jpgPozývame vás na letné kultúrne podujatia vo FUN zóne.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétn ...viac...


 

OZNÁMENIE ZAČATIE ÚZEMNÉHO KONANIA

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3197/2017-Pa-1-ozn.
 
Zvolen, dňa 11.8.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
 < ...viac...


 

Oznámenie konania k žiadosti o dodatočné povolenie zmeny stavby: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská  vo Zvolene

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3111/2017-2-ozn.Po                                                                             Zvolen, dňa 08.08.2017
Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY
 
Mesto Zvolen, ...viac...


 

Oznámenie o podanom odvolaní proti rozhodnutiu Mesta Zvolen o nariadení odstrániť stavbu 6 ks železobetónových pilierov pred prevádzkou kaviarne a cukrárne PIKOLO na Ul. R.Jašíka vo Zvolene

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2460/2016-6-dopl.Po
 
Zvolen, dňa 07.08.2017
Č.j.:
Vybavuje:
Tel.:
SÚ 1950/2016, SÚ 759/2017
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
...viac...


 

„Územný plán mesta Zvolen – Zmeny a doplnky 10“ – doručenie rozhodnutia

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 7 ods.6 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), doručil na Mestský úrad Zvolen rozhodnutie Č. j.: OU-ZV-OSZP-2017/009621-021/Rozh, že navrhovaný strategický dokument  „Územný plán mesta Zvolen, Zmeny a doplnky 10“ sa nebude posudzovať podľa zákona.

Na základe uvedeného zákona v zmysle § 7 ods.7 Mesto Zvolen informuje o rozhodnutí verejnosť.

Rozhodnutie je pre verejnosť sprístupnené k nahliadnutiu na úradnej tabuli MsÚ, a na webovej stránke mesta www.zvolen.sk (úradné oznamy).

viac...


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Prístavba predsadených lodžií k bytovému domu T. Vansovej 1548/9-11, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2491/2017-Pa
 
Zvolen, dňa 1.8.2017
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
 
 
...viac...


 

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ - URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZVOLEN, ZÁPAD - BARINY

Mesto Zvolen, ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) a obstarávateľ urbanistickej štúdie podľa § 4 stavebného zákona oznamuje verejnosti prerokovanie návrhu urbanistickej štúdie „Zvolen, Západ - Bariny“, ktoré sa uskutoční v termíne od 20.7.2017 do 21.8.2017.
Urbanistická štúdia rieši návrh polyfunkčných objektov a športovo-rekreačného zázemia obyvateľo ...viac...


 

webygroup
USD1.1744
CZK26.142
GBP0.91145
HUF304.15
PLN4.2791
HRK7.3933
RUB70.4414

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka