Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“Vytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 996/2017-Hr

 

Zvolen, dňa 6.3.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Zita Hriňová

045/5303 285

 

 

 

 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“

 

Mesto Zvolen, IČO 00320439, Námestie slobody 2525/22, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebník") dňa 21.2.2017 podalo žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby pod názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“ na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 482, 5046/1, 479/1, 5358/1, 491/42, 485/3, 491/191, register "E" parc. č. 5046, 5358/2, 2999/3
v katastrálnom území Zvolen. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

Zmenu existujúcej inžinierskej stavby - miestnej komunikácie Dobronivská cesta vrátane chodníka, vjazdov
k rodinným domom a odvedenia povrchových vôd. Podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Projektcesty, s.r.o., aut. projektant Ing. Marta Hlavatá, so sídlom Bernolákova 6024/58, Banská Bystrica
s dátumom 01/2017, je navrhnutá výmena celej konštrukcie vozovky vrátane podložia a jeho vystuženia geomrežami. Kryt vozovky bude z asfaltobetónu, chodník a vjazdy budú zhotovené z betónovej dlažby; vpuste
a žľaby budú kanalizačnými prípojkami zaústené do existujúcej verejnej kanalizácie. Objektová skladba stavby:

  • SO 01  Komunikácia, vrátane odvedenia povrchových vôd
  • SO 02  Chodník

Mesto Zvolen, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa
v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu vo Zvolene na Námestí slobody 22 v úradné hodiny (Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

 

V rovnakej lehote predloží stavebník stavebnému úradu stanovisko k zámeru stavby:

  • Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Štefánikova 60, 040 01  Košice,
  • Ministerstva obrany SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava.

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

 

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test