Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Uzatvorenie balkóna prislúchajúceho k bytu č. 4 na 2 podlaží vchod č. 26 v bytovom dome Zvolen - Rákoš súp. č. 8961Vytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 1692/2017-Šk

 

Zvolen, dňa 12.4.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Slávka Škurlová

045/5303273

 

 

 

 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: "Uzatvorenie balkóna" prislúchajúceho k bytu č. 4 na 2 podlaží vchod č. 26 v bytovom dome Zvolen - Rákoš súp. č. 8961

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: "Uzatvorenie balkóna" prislúchajúceho k bytu č. 4 na 2 podlaží vchod č. 26 v bytovom dome Zvolen - Rákoš súp. č. 8961

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: "Uzatvorenie balkóna" prislúchajúceho k bytu č. 4 na 2 podlaží vchod č. 26 v bytovom dome Zvolen - Rákoš súp. č. 8961

 

Ľubica Palovičová, M. R. Štefánika 32, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebník") dňa 7.4.2017 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebných úprav dokončenej stavby bytového domu v rozsahu :

Uzatvorenie balkóna

na pozemku register "C" parc. č. 4327/3, 4327/8 v katastrálnom území Zvolen. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:  Uzatvorenie balkóna prislúchajúceho k bytu č. 4 na 2 podlaží vchod č. 26 v bytovom dome Zvolen - Rákoš súp. č. 8961 tenkorámovou, štvordielnou posuvnou konštrukciou s výplňou z bezpečnostného skla, konštrukcia bude z čelnej strany balkóna štvordielna s rovnomerným členením, z bočnej strany jednodielne členenie - systém COPAL.

Stavebný úrad je v súlade s ustanovením § 66 ods. 1 stavebného zákona povinný podmienkami v stavebnom povolení zabezpečiť okrem ochrany záujmov spoločnosti pri užívaní stavby, dodržania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu aj zachovanie architektonického výrazu stavby bytového domu. To znamená, že v prípade uzatvorenia balkónov, nachádzajúcich sa v zvislých moduloch na fasáde bytového domu súp. č. 8961 na Ulici Rákoš vo Zvolene sú vlastníci týchto bytov a správca bytového domu povinní z hľadiska zachovania architektonického výrazu bytového domu zabezpečiť usporiadanie rovnakých typov a rovnakých farebných riešení uzatvorení balkónov.

 

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Zvolen, úradné dni Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru stavebnej správy

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka