Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie kolaudácie stavby pod názvom: SW: 9186 Zvolen-Kráľová - Zahustenie TS Kráľová, DúbravaVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 1827/2017-2-ozn.Po

 

Zvolen, dňa 02.05.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Soňa Poláčiková

045/5303 223

 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie kolaudácie stavby pod názvom: "SW: 9186 Zvolen-Kráľová - Zahustenie TS Kráľová, Dúbrava"

Oznámenie kolaudácie stavby pod názvom: "SW: 9186 Zvolen-Kráľová - Zahustenie TS Kráľová, Dúbrava"

 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina (ďalej len "navrhovateľ") dňa 21.04.2017 podala  návrh na kolaudáciu stavby povolenej pod názvom:

"SW: 9186
Zvolen-Kráľová - Zahustenie TS Kráľová, Dúbrava"

(ďalej len "stavba"). Trasa navrhovaného nadzemného vedenia VN bude napojená z jestvujúcej VN nadzemnej prípojky pre 302/ts/kralova_obec1 v časti Kráľová-Dúbrava.  Prvý podperný bod bude umiestnený na  pozemku register "C" parc. č. 1357  register "E" parc. č. 5449 v katastrálnom území Kráľová pri usadlosti Dúbrava. Trasa navrhovaného nadzemného vedenia VN bude vedená čiastočne v trase jestvujúcej NNS,  južným smerom cez parcely využívané prevažne ako pasienky až k osade Dúbrava.  Posledný podperný bod bude umiestnený na  pozemku register "C" parc. č. 906  register "E" parc. č. 5304 v katastrálnom území Kráľová.  Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavba obsahuje:

Jedná sa o zahustenie TS -trasa navrhovaného zahustenia je vedená od jestvujúceho VN nadzemného vedenia od osady Kráľová novým odbočovacím podperným bodom, severným smerom cez parcely využívané prevažne ako pasienky až k osade Dúbrava. Trasa končí  pri usadlosti Dúbrava kde je osadená nová jednostĺpová trafostanica TSS-1S.  

Úsek č. 1 : VN prípojka pre TS Kráľová Dúbrava

 • Nové nadzemné vedenie:
 • V trase jestvujúcej VN nadzemnej prípojky pre 302/ts/králová:obec.I sa zrealizoval nový odbočovací podperný bod (ďalej len "PB")  na pozemku register "E" parc. č. 5304 v k.ú. Kráľová z ktorého je vedená nová VN prípojka zhotovená izolovaným vodičom 3x50AlFe6.  Dĺžka trasy nového nadzemného vedenia v pôdorysnom priemete - 931 m, vedená je severným smerom k usadlosti Dúbrava.

Úsek č.2 Trafostanica TS Kráľová Dúbrava:

 • Na  pozemku register "E" parc. č. 5449 v k.ú. Kráľová pri usadlosti Dúbrava je vybudovaná nová jednostĺpová distribučná trafostanica TSS-1S, do 400 kVA. 

Úsek č.3 Sekundárne vývody z TS Kráľová Dúbrava:

 • Na existujúcej nadzemnej NN sieti v usadlosti Dúbrava sú vymenené najbližšie podperné body pri novej TS a v tomto úseku sú aj vymenené káble AlFe za samonosné káble Retilens 3x150+95+2x16.

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

30. mája 2017 (utorok) o 14,00 hodine so stretnutím pozvaných v zasadačke MsZ na prízemí v budove MsÚ Zvolen.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak na ne úrad nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu, úradné hodiny: Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30.

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží:

 1. Geodetické zameranie stavby.
 2. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní.
 3. Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby.
 4. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 5. Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby.
 6. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, pokiaľ bol spísaný.
 7. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona).
 8. Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.
 9. Stavebný denník.
 10. Doklad o uložení odpadu vzniknutého počas stavby.

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru stavebnej správy


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka