Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie kolaudácie stavby pod názvom: SW: 9186 Zvolen-Kráľová - Zahustenie TS Kráľová, DúbravaVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 1827/2017-2-ozn.Po

 

Zvolen, dňa 02.05.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Soňa Poláčiková

045/5303 223

 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie kolaudácie stavby pod názvom: "SW: 9186 Zvolen-Kráľová - Zahustenie TS Kráľová, Dúbrava"

Oznámenie kolaudácie stavby pod názvom: "SW: 9186 Zvolen-Kráľová - Zahustenie TS Kráľová, Dúbrava"

 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina (ďalej len "navrhovateľ") dňa 21.04.2017 podala  návrh na kolaudáciu stavby povolenej pod názvom:

"SW: 9186
Zvolen-Kráľová - Zahustenie TS Kráľová, Dúbrava"

(ďalej len "stavba"). Trasa navrhovaného nadzemného vedenia VN bude napojená z jestvujúcej VN nadzemnej prípojky pre 302/ts/kralova_obec1 v časti Kráľová-Dúbrava.  Prvý podperný bod bude umiestnený na  pozemku register "C" parc. č. 1357  register "E" parc. č. 5449 v katastrálnom území Kráľová pri usadlosti Dúbrava. Trasa navrhovaného nadzemného vedenia VN bude vedená čiastočne v trase jestvujúcej NNS,  južným smerom cez parcely využívané prevažne ako pasienky až k osade Dúbrava.  Posledný podperný bod bude umiestnený na  pozemku register "C" parc. č. 906  register "E" parc. č. 5304 v katastrálnom území Kráľová.  Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavba obsahuje:

Jedná sa o zahustenie TS -trasa navrhovaného zahustenia je vedená od jestvujúceho VN nadzemného vedenia od osady Kráľová novým odbočovacím podperným bodom, severným smerom cez parcely využívané prevažne ako pasienky až k osade Dúbrava. Trasa končí  pri usadlosti Dúbrava kde je osadená nová jednostĺpová trafostanica TSS-1S.  

Úsek č. 1 : VN prípojka pre TS Kráľová Dúbrava

 • Nové nadzemné vedenie:
 • V trase jestvujúcej VN nadzemnej prípojky pre 302/ts/králová:obec.I sa zrealizoval nový odbočovací podperný bod (ďalej len "PB")  na pozemku register "E" parc. č. 5304 v k.ú. Kráľová z ktorého je vedená nová VN prípojka zhotovená izolovaným vodičom 3x50AlFe6.  Dĺžka trasy nového nadzemného vedenia v pôdorysnom priemete - 931 m, vedená je severným smerom k usadlosti Dúbrava.

Úsek č.2 Trafostanica TS Kráľová Dúbrava:

 • Na  pozemku register "E" parc. č. 5449 v k.ú. Kráľová pri usadlosti Dúbrava je vybudovaná nová jednostĺpová distribučná trafostanica TSS-1S, do 400 kVA. 

Úsek č.3 Sekundárne vývody z TS Kráľová Dúbrava:

 • Na existujúcej nadzemnej NN sieti v usadlosti Dúbrava sú vymenené najbližšie podperné body pri novej TS a v tomto úseku sú aj vymenené káble AlFe za samonosné káble Retilens 3x150+95+2x16.

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

30. mája 2017 (utorok) o 14,00 hodine so stretnutím pozvaných v zasadačke MsZ na prízemí v budove MsÚ Zvolen.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak na ne úrad nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu, úradné hodiny: Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30.

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží:

 1. Geodetické zameranie stavby.
 2. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní.
 3. Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby.
 4. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 5. Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby.
 6. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, pokiaľ bol spísaný.
 7. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona).
 8. Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.
 9. Stavebný denník.
 10. Doklad o uložení odpadu vzniknutého počas stavby.

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru stavebnej správy


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test