Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhodnutie o povolení odstrániť stavbu: BUDOVA - rodinný dom na Ul. Pribinova 554/15 vo ZvoleneVytlačiť
 

OBEC KOVÁČOVÁ

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 1723/2017-Šu

 

Zvolen, dňa 4.5.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Ján Šutý

045/5303 221

 

 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

Rozhodnutie o povolení odstrániť stavbu: BUDOVA - rodinný dom na Ul. Pribinova 554/15 vo Zvolene

Rozhodnutie o povolení odstrániť stavbu: BUDOVA - rodinný dom na Ul. Pribinova 554/15 vo Zvolene

Obec Kováčová, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), preskúmala žiadosť o povolenie odstránenia stavby, ktorú jej dňa 10.4.2017 podal vlastník stavby: Mesto Zvolen, IČO 00320439, Námestie slobody 2525/22, 960 01  Zvolen (ďalej len "vlastník stavby"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

odstránenie stavby pod názvom: BUDOVA - rodinný dom (ďalej len "stavba") na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 358, 359, v katastrálnom území Môťová.

Stavba obsahuje:

Prízemná budova obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou na Ul. Pribinova 554/15 vo Zvolene.

Pre odstránenie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky:

 1. Stavba bude odstránená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 2. Stavebné práce pri odstránení stavby budú vykonané k tomu oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou.
 3. Pri odstraňovaní stavby bude zabezpečená stabilita susedných stavieb, zaručené ich bezpečné užívanie; v prípade zaznamenania akýchkoľvek statických zmien v priľahlých objektoch privolať statika, ktorý určí ďalšie potrebné kroky asanácií objektov.
 4. Búracie práce budú vykonané podľa dokumentácie schválenej a overenej stavebným úradom k tomuto rozhodnutiu.
 5. Stavba pred začatím búracích prác musí byť odpojená od inžinierskych sietí tých médií, ktoré budú prácami dotknuté k tomu oprávnenými osobami, a to v súlade so stanoviskami ich vlastníkov.
 6. Pri odstraňovaní stavby budú dodržané potrebné ochranné, resp. bezpečnostné pásma jednotlivých rozvodov inžinierskych sietí a zariadení.
 7. Pri odstraňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na pracovisku.
 8. Stavba bude odstraňovaná bez použitia trhavín.
 9. Pracovný priestor je potrebné zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb.
 10. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie svojím vyjadrením (záväzným stanoviskom) č. OU-ZV-OSZP-2017/004967/RAP/vyj zo dňa 21.03.2017 stanovuje za úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve pre odstránenie stavby nasledovné podmienky:
 • So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve - dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Pri realizácii búracích prác musia byť dodržiavané všeobecné predpisy týkajúce sa technických požiadaviek a bezpečnostných opatrení a to tak vo vzťahu k ochrane zdravia, ako aj životného prostredia. Nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať je potrebné takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
 • Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva. Vzniknuté odpady z búracích prác bude potrebné prednostne využiť, materiálovo zhodnotiť, resp. ponúknuť na zhodnotenie inému subjektu. V prípade, že zhodnotenie odpadov nie je možné alebo efektívne, bude možné odpady takéhoto charakteru zneškodniť na zariadeniach určených na tento účel prostredníctvom oprávneného subjektu.
 • Manipuláciu a iné zaobchádzanie s odpadmi s obsahom azbestu zabezpečiť prostredníctvom subjektu oprávneného na vykonávanie týchto činností na základe príslušných aktuálne platných povolení orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a v zmysle príslušných povolení Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s ním schválenou technológiou.
 • So stavebnými odpadmi z demolácií, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku búracích prác je potrebné nakladať v súlade s §77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
 • Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s búracími prácami je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.

Odôvodnenie:

Dňa 10.4.2017 podal vlastník stavby stavebnému úradu žiadosť o povolenie odstránenia stavby; týmto dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby. Stavebný úrad oznámil začatie konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad podľa ustanovení § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože to povaha veci nevyžaduje. Zároveň stanovil lehotu 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. V uskutočnenom správnom konaní zistil, že povolením odstránenia stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi pri dodržaní stanovených podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Predložené stanovisko Obvodného úradu životného prostredia Zvolen, ako dotknutého orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve požadované osobitným predpisom zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Pretože v uskutočnenom konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto povolenia, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, pokiaľ ju nevyvolal ich závadný stav. Náklady zabezpečovacích prác, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby (§ 89 ods. 2 stavebného zákona).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

Ing. Ján Izrael
starosta obce


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test