Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné povolenie stavby pod názvom: Stavebné úpravy v byte č. 9, vchod č. 18 bytového domu súp. č. 2072 na Ul. J.Kozačeka, ZvolenVytlačiť
 

M E S T O   Z V O L E N

spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen


Č.j.: SÚ 1523/2017/2-rozh.                                                                                  Zvolen: 10.05.2017

Vybavuje: PhDr.Ján Šalát

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

Stavebné  povolenie

 

Ing. Tomáš Pospíšil, Námestie slobody 1890/18, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebník") dňa 29.3.2017 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby pod názvom: Stavebné úpravy v byte č. 9, vchod č. 18 bytového domu súp. č. 2072 na Ul. J.Kozačeka, Zvolen, umiestnenej na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 5202/8, 5202/9, 5202/10, 5202/11, 5202/12 v katastrálnom území Zvolen. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Zvolen zastúpené primátorkou mesta Ing. Lenkou Balkovičovou, Námestie slobody č. 22, Zvolen, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) preskúmal predmetnú žiadosť podľa ustanovení § 62, na základe čoho podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavbu: Stavebné úpravy v byte č. 9, vchod č. 18 bytového domu súp. č. 2072 na Ul. J.Kozačeka, Zvolen, ktorá je umiestnená na pozemku v katastrálnom území Zvolen na parcelách KN C číslo: 5202/8, 5202/9, 5202/10, 5202/11, 5202/12.

tavba obsahuje:

Stavebné úpravy v 2-izbovom byte č. 9 na 2. poschodí vo vchode č. 18 bytového domu súp. č. 2072 v katastrálnom území Zvolen podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jánom Hazuchom v marci 2017 pod č. 030/2017. Stavebné práce budú pozostávať z vybúrania dvoch dverných otvorov 800 x 2050 mm v nosných priečkach medzi obývacou izbou a kuchyňou a obývacou izbou a izbou. Zároveň sa zamuruje dverný otvor medzi obývacou izbou a izbou.

Pre uskutočňovanie stavby stavebný úrad v súlade so znením § 66 stavebného zákona určuje nasledovné záväzné podmienky:

 1. Stavba bude umiestnená na pozemku a stavbe v katastrálnom území Zvolen, parcely KN C č. 5202/8, 5202/9, 5202/10, 5202/11, 5202/12, tak, ako je zakreslená v kópii z mapy katastra nehnuteľností a v projektovej dokumentácii stavby, schválenej a overenej v konaní k tomuto rozhodnutiu.
 1. Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou stavby overenou v stavebnom konaní k tomuto rozhodnutiu. Dokumentácia stavby tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
 3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy a dbať o ochranu osôb na stavenisku.
 4. Stavba bude ukončená v termíne do: 12/2017
 5. Spôsob realizácie stavby: dodávateľsky, na to spôsobilou osobou.
 6. Stavebník v súlade s § 66 ods. 2 oznámi do 15 dní od začatia realizácie stavby na stavebný úrad začiatok realizovania stavby a meno a adresu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania.
 7. Pri realizácii stavby budú všetky zariadenia staveniska a skládky materiálov výlučne na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke resp. iné k tomu ho oprávňujúce právo.
 8. Pri prevoze materiálov nesmú byť znečisťované komunikácie obce. V prípade znečistenia je dopravca povinný toto ihneď odstrániť na vlastné náklady.
 9. Na uskutočnenie stavby budú použité stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe.
 10. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, označené s uvedením údajov o stavbe.
 11. Vzhľadom k tomu, že stavebné práce budú realizované v obytnej budove je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavebných prác nedochádzalo k nadmernému zaťažovaniu okolia hlukom a prachom.
 12. Overená dokumentácia stavby musí byť uložená na stavenisku. Súčasťou dokumentácie je stavebný denník.
 13. S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavebných úprav je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 366/2015 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov a ostatných vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem.
 14. Stavebnú suť získanú pri stavebných prácach je potrebné zneškodniť na zariadení pre to určenom. Na území mesta Zvolen je to možné na riadenej skládke odpadu v k.ú. Zvolenská Slatina, ktorej majiteľom je Spoločnosť Pohronie, a.s. Zvolen.
 15. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu verejných zariadení, je stavebník povinný o tomto upovedomiť MsÚ Zvolen a zariadenie ihneď uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 16. Pri realizácii stavby zabezpečiť také opatrenia aby nedošlo k škodám na susedných nehnuteľnostiach. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu susedných nehnuteľností, je stavebník povinný toto ihneď uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 17. Pri prevoze stavebných materiálov nesmú byť znečisťované komunikácie mesta a prepravca musí rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. v platnom znení zákona č. 193/1997 Z.z. o pozemných komunikáciách a vyhlášku č. 35/1984 Zb. a VZN č. 34 o Verejnom poriadku na území mesta Zvolen.
 18. Po ukončení stavby je stavebník povinný podať na príslušný stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný doložiť stavebný denník, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, doklady o overení požadovaných vlastností použitých výrobkov a materiálov na stavbe, doklad o uložení odpadu zo stavby.

Stavebné povolenie podľa § 67 stavebného zákona stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude započaté s výstavbou.

Odôvodnenie:

Stavebník podal dňa 29.03.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu. Stavebný úrad oznámením verejnou vyhláškou Č.j.: SÚ 1523/2017/2-ozn. zo dňa 31.03.2017 oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a upusti od ústneho pojednávania. Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli mesta Zvolen a internetovej stránke mesta v dňoch 31.03.2017 až 18.04.2017. Ku konaniu neboli uplatnené námietky a pripomienky účastníkov konania.

Predložená žiadosť bola posúdená v súlade s § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní. V konaní bolo zistené, že povolením stavby nie sú ohrozené práva a oprávnené záujmy známych účastníkov konania. Predloženú dokumentáciu spracovala oprávnená osoba. Keďže stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok 100,- € bol uhradený do pokladne MsÚ Zvolen dňa 29.03.2017.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajšom úrade.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie možné preskúmať súdom podľa § 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

 

Ing. Lenka Balkovičová

primátorka mesta Zvolen


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test