Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

STAVEBNÉ POVOLENIEVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

 

Č. j.:

SÚ 1692/2017-Šk

 

Zvolen, dňa 10.5.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Slávka Škurlová

045/5303273

 

 

 

           

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 7.4.2017 podala Ľubica Palovičová, M. R. Štefánika 32, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

stavby pod názvom Uzatvorenie balkóna (ďalej len "stavba") na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 4327/3, 4327/8 v katastrálnom území Zvolen.

Stavebné úpravy obsahujú: Uzatvorenie balkóna prislúchajúcej k bytu č. 4 na 2 podlaží vchod č. 26 v bytovom dome Zvolen - Rákoš súp. č. 8961 tenkorámovou, štvordielnou posuvnou konštrukciou s výplňou z bezpečnostného skla, konštrukcia bude z čelnej strany balkóna štvordielna s rovnomerným členením, z bočnej strany jednodielne členenie - systém COPAL.

Pre uskutočnenie stavebných úprav určuje stavebný úrad tieto podmienky:

 1. Stavebné úpravy budú uskutočnené podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho  povolenia stavebného úradu.
 2. Pri uskutočňovaní stavebných úprav je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 3. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy..
 4. Stavebné úpravy budú ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 5. Stavebné úpravy budú uskutočnené dodávateľsky: stavebníci oznámia stavebnému úradu zhotoviteľa stavebných úprav v lehote do 15 dní od dokončenia výberového konania.
 6. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby písomne v lehote do 15 dní od zahájenia prác.
 7. Zábradlia balkónov musia zostať v pôvodnom tvarovom, materiálovom a farebnom riešení.
 8. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43i stavebného zákona, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy.
 9. Pri prevoze stavebných materiálov a odpadov nesmú byť znečisťované pozemné komunikácie. V prípade ich znečistenia stavebník zabezpečí okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty.
 10. Počas výstavby nesmú byť poškodené verejné zariadenia (komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie). V prípade, že k ich poškodeniu dôjde, je stavebník povinný bezodkladne o tom upovedomiť MsÚ Zvolen, odbor výstavby životného prostredia a dopravy, a poškodené zariadenie uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 11. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 81c stavebného zákona vzhľadom na druh stavby, resp. stavebných úprav, upúšťa od kolaudácie stavby.

 

 

Odôvodnenie:

Dňa 7.4.2017 podal stavebník stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia predmetnej stavebných úprav dokončenej stavby bytového domu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje podľa ustanovenia § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona.

Stavebný úrad dňa 12.4.2017 oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovaných stavebných úprav. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad je v súlade s ustanovením § 66 ods. 1 stavebného zákona povinný podmienkami v stavebnom povolení zabezpečil čiastočnú komplexnosť bytového domu – uložil vlastníkom bytov v bytovom dome č. 8961 na ulici Rákoš vo Zvolene, ktorých balkóny sa nachádzajú v zvislých moduloch vo vchode č. 26 povinnosť v prípade uzatvorení balkónov  uskutočniť toto zhodne s uzatvorením balkóna stavebníčky.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby, na základe čoho rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

 • Ľubica Palovičová,
 •  Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

 

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavebných úprav nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavebnými úpravami  nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom  podľa §247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

 

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta

 

 

 

Toto oznámenie rozhodnutia musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

 

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa nevyrubuje.

Príloha pre stavebníka:

 • overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

Na vedomie:
1. Ľubica Palovičová, M. R. Štefánika 32, 960 01  Zvolen

ostatní
2. MsÚ Zvolen, odbor územného plánovania, Nám. slobody 2525/22, 960 01  Zvolen
3. Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP RÁKOŠ 8961, Rákoš 8961/26, 960 01  Zvolen


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test