Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

OZNÁMENIE O PODANOM ODVOLANÍ Vytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 3477/2016-Če-ozn.2

 

Zvolen, dňa 12.5.2017

 

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Martina Černajová

045/5303 224

 

 

 

 

           

 

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE O PODANOM ODVOLANÍ

OZNÁMENIE O PODANOM ODVOLANÍ

 

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na základe návrhu, ktorý dňa 24.10.2016 podala Obec Kováčová, starosta obce, IČO 00320005, Kúpeľná 12, 962 37  Kováčová, vydalo dňa 30.3.2017 územné rozhodnutie pod č. j.: SÚ 3477/2016-Če-rozh., ktoré sa týka stavby

Obec Kováčová, verejná kanalizácia - rozšírenie
 

na pozemku register "C" parc. č. 568 (register "E" parc. č. 1090/1, 108/2),  567/1 (register "E" parc. č. 1090/1), 430/1 (register "E" parc. č. 1090/1), 663 (register "E" parc. č. 1090/1, 99/2, 1090/5, 64/2), 428/1, 21 (register "E" parc. č. 1090/1), 22 (register "E" parc. č. 1090/1), 33/3 (register "E" parc. č. 1090/1), 33/1, 34 (register "E" parc. č. 50/2, 50/3, 50/4) v katastrálnom území Kováčová.

Účastníci konania PaedDr. Anna Adamovicová a Štefan Ratkovský zastúpení JUDr. Jánom Adamovicom podali v zákonnej lehote odvolanie. Kópia tohto odvolania je priložená v prílohe.

Účastníci konania sa môžu vyjadriť k podanému odvolaniu do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
K neskôr podaným vyjadreniam sa nebude prihliadať.

 

 

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru stavebnej správy

 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Zvolen a obce Kováčová na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Príloha:

  • kópia odvolania

Doručí sa:

účastníci konania
1. Obec Kováčová, starosta obce, Kúpeľná 12, 962 37  Kováčová

ostatní
2. Mesto Zvolen, odbor stavebnej správy, Nám. slobody 22, 960 01  Zvolen
 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test