Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné povolenie stavby pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“Vytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

 

Č. j.:

SÚ 996/2017-Hr

 

Zvolen, dňa 16.5.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Zita Hriňová

045/5303 285

 

 

 

           

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Zvolen, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. po pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v stavebnom konaní preskúmalo podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 21.2.2017 podalo Mesto Zvolen, IČO 00320439, Námestie slobody 2525/22, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebník"). Na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

stavby pod názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“ (ďalej len "stavba") na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 479/1, 482, 485/3, 491/42, 491/191, 5046/1, 5358/1, register "E" parc. č. 2999/3, 5046, 5358/2 v katastrálnom území Zvolen.

Stavba obsahuje:

Zmenu existujúcej inžinierskej stavby - miestnej komunikácie Dobronivská cesta vrátane chodníka, vjazdov
k rodinným domom a odvedenia povrchových vôd. Podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Projektcesty, s.r.o., aut. projektant Ing. Marta Hlavatá, so sídlom Bernolákova 6024/58, Banská Bystrica
s dátumom 01/2017, je navrhnutá výmena celej konštrukcie vozovky vrátane podložia a jeho vystuženia geomrežami. Kryt vozovky bude z asfaltobetónu, chodník a vjazdy budú zhotovené z betónovej dlažby; vpuste
a žľaby budú kanalizačnými prípojkami zaústené do existujúcej verejnej kanalizácie.

Objektová skladba stavby:

SO 01  Komunikácia, vrátane odvedenia povrchových vôd

SO 02  Chodník

Pre uskutočnenie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho  povolenia stavebného úradu.
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 3. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 4. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 5. Poloha stavby na stavebných pozemkoch bude vytýčená pred jej uskutočnením oprávnenou osobou
  na vykonávanie geodetických a kartografických činností, o čom predloží stavebník doklady stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
 6. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce základné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, ako aj všeobecné technické požiadavky na stavby podľa príslušných ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
  o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
  na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 7. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43i stavebného zákona, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy.
 8. Stavebník pri uskutočňovaní stavby zabezpečí ochranu existujúcich stavbou dotknutých inžinierskych sietí technického vybavenia územia, vrátane požiadaviek na pripojenie stavby, križovanie, resp. súbeh vedenia trasy novo navrhovaných inžinierskych sietí stavby s existujúcimi sieťami, stanovených ich vlastníkmi.
 9. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby písomne v lehote do 15 dní od zahájenia prác.
 10. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky prostredníctvom k tomu oprávnenej osoby zhotoviteľa,
  so zabezpečením vedenia stavby stavbyvedúcim. Zhotoviteľa stavby určeného vo výberovom konaní oznámi stavebník písomne stavebnému úradu v lehote do 15-ich dní po ukončení tohto výberového konania.
 11. Pri prevoze stavebných materiálov a odpadov nesmú byť znečisťované pozemné komunikácie. V prípade ich znečistenia stavebník zabezpečí okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty.
 12. Počas výstavby nesmú byť poškodené verejné zariadenia (komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie).
  V prípade, že k ich poškodeniu dôjde, je stavebník povinný poškodené zariadenie uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 13. Stavbu alebo jej časť bude možné užívať na základe kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu vydaného na základe návrhu stavebníka.
 14. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojím súhlasom (záväzným stanoviskom)
  č. OU-ZV-OSZP-2017/002217/RAP/vyj. zo dňa 24.01.2017 stanovuje za úsek štátnej správy odpadového hospodárstva pre uskutočnenie stavby nasledovné podmienky:
  1. So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.
  3. So stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku stavebných prác vrátane odpadov z rekonštrukčných prác je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
  4. Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s výstavbou vrátane odpadov z rekonštrukčných prác, je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
  5. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné požiadať o vydanie vyjadrenia podľa § 99 ods. 1 písm. b bod 5) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V žiadosti bude okrem iných, zákonom stanovených náležitostí potrebné deklarovať spôsob naloženia s odpadmi vzniknutými v priebehu výstavby, vrátane odpadov z rekonštrukčných prác a súvisiacich činností.
 15. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojím súhlasom (záväzným stanoviskom)
  č. OU-ZV-OSZP-2017/004720-002/AMA zo dňa 31.03.2017 stanovuje za úsek štátnej vodnej správy pre uskutočnenie stavby nasledovné podmienky:
  1. Počas realizácie stavebných prác nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd, je nutné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
  2. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je nutné udržiavať v takom technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Na nezabezpečených plochách je zakázané vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré môžu spôsobiť kontamináciu znečisťujúcimi látkami – dopĺňať pohonné hmoty, vymieňať oleje a náplne, vykonávať opravy mechanizmov, pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok, odstavovať a parkovať tieto mechanizmy. Rešpektovať § 39 zákona o vodách.
  3. Uvedenou činnosťou nespôsobiť škody na susedných pozemkoch, prípadné škody nahradiť podľa všeobecne platných právnych predpisov.
  4. Objekty slúžiace na odvodnenie stavby (uličné vpuste, žľaby,...) budú pravidelne čistené a udržiavané tak, aby bola spoľahlivo zachovaná ich funkcia.
  5. V prípade zmien v projektovej dokumentácii, ktoré by sa týkali záujmov na úseku štátnej vodnej správy, t. j. mohli by ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu tunajšiemu úradu na posúdenie.
 1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súhlasnom záväznom stanovisku č. 14213/2017/SŽDD/26214 zo dňa 28.4.2017 stanovilo pre uskutočnenie stavby nasledovné podmienky:
  1. Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDV SR; prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
  2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
  3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
  4. Stavba v ochrannom pásme dráhy musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
  5. Po ukončení prác stavebník uvedie terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
  6. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v záväznom stanovisku ŽSR – GR, Klemensova 8, Bratislava, č. j. 21003/2017/O420-2 zo dňa 20.03.2017.
  7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
 2. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a správcov technického vybavenia územia:
  1. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina zn. 4600028726 zo dňa 24.10.2016,
  2. Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. vyj. 16-416718-ZV zo dňa 11.10.2016,
  3. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica zn. 1981/621/2016 zo dňa 18.10.2016.
 3. Pred začatím zemných prác vydá Mestský úrad Zvolen, odbor výstavby, životného prostredia a dopravy rozkopávkové povolenie a povolenie na záber verejného priestranstva. Stavbu bude stavebník realizovať s čo najmenším obmedzením dopravy na priľahlých komunikáciách.
 4. Počas realizácie stavby nesmie byť pre vozidlá zabezpečujúce vývoz komunálneho odpadu obmedzený prístup k zberným nádobám.
 5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný dodržať normu STN 83 7010 Ochrana prírody s ohľadom na ochranu stromovej vegetácie.
 6. Pre potreby technickej mapy mesta stavebník predloží zameranie dokončenej stavby na MsÚ Zvolen – referát informatiky vo formáte .dgn, .dwg, alebo .dxf.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Stavebný úrad zamieta námietky uplatnené v priebehu stavebného konania, ktoré doručili stavebnému úradu dňa 20.3.2017 Lukáš Vojtuš, Združenie domových samospráv, Bratislava; dňa 27.3.2017 Marcel Slávik - predseda, Združenie domových samospráv, Bratislava; dňa 28.3.2017 Anna Fekiačová; dňa 28.3.2017 Michal Vavrinec, ako nedôvodné a nesprávne z pohľadu ustanovení stavebného zákona, cestného zákona a verejných záujmov chránených týmito zákonmi a osobitnými predpismi.

Odôvodnenie:

Dňa 21.2.2017 podal stavebník stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje podľa ustanovenia § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona.

Stavebný úrad dňa 6.3.2017 oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom. Účastníkov konania stavebný úrad upovedomil o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou. Podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania, ktorým sa nevyhovelo, sa odôvodňuje takto:

Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, Bratislava vo svojom vyjadrení doručeného stavebnému úradu dňa 27.03.2017 namieta pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu Mesta Zvolen ako príslušného povoľovacieho orgánu a súčasne stavebníka navrhovanej stavby. Vo svojom vyjadrení uvádza, cit.:

„Osobitý zákon č.135/1961 Zb. v §3a ods. 4 stanovuje „Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.“ Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu je tak upravená obdobne s miestnou príslušnosťou všeobecného stavebného úradu podľa §117 Stavebného zákona.

Podľa §120 ods.2 Stavebného zákona „Špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona, pokiaľ osobitné predpisy podľa odseku 1 neustanovujú inak; povoliť stavbu alebo jej zmenu možno len na základe záväzného stanoviska podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí. Ak sa územné rozhodnutie nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanoviska miestne príslušného orgánu územného plánovania, ktorý overuje dodržanie zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny alebo súlad s priestorovým usporiadaním územia a funkčným využívaním územia, ktoré je určené v územnom pláne obce.“
V zmysle citovaných ustanovení stavebného zákona sa teda na činnosť konajúceho špeciálneho stavebného úradu v tomto prípade vzťahuje aj povinnosť podľa §119 ods.3 Stavebného zákona požiadať okresný úrad v sídle kraja o určenie miestne príslušného špeciálneho stavebného úradu..

V tejto veci je potrebné taktiež uviesť, že miestne komunikácie bývajú najčastejšie súkromnými a preto je takéto vymedzenie správne. Môže sa však stať, že mesto/obec je v niektorom prípade vykonáva nielen prenesený výkon štátnej správy, ale niekedy v súlade s originálnymi kompetenciami vystupuje ako investor a stavebník miestnych komunikácií – v takomto prípade stavebné konanie špeciálneho stavebného úradu určí okresný úrad v sídle kraje (bývalý krajský úrad). Obec zasiela špeciálnemu stavebnému úradu v takomto prípade nielen návrh a projektovú dokumentáciu, ale aj územnoplánovaciu informáciu a záväzné stanovisko. Je preto zrejmé, že účelom §119 ods.3 Stavebného zákona bolo zabezpečiť objektívne a nezaujaté stavebné konania, čo je len ťažko možné predpokladať, keď to isté mesto je investorom, vydavateľom záväzného stanoviska a územno-plánovacej informácie a zároveň konajúcim orgánom. V takomto prípade sa tiež totiž automaticky dá predpokladať predpojatosť podľa §8 a následne Správneho poriadku, nakoľko zamestnanec špeciálneho stavebného úradu je v priamom zamestnaneckom vzťahu so žiadateľom.

Týmto teda zároveň vyslovujeme námietku predpojatosti každého zamestnanca špeciálneho stavebného úradu mesta Zvolen v predmetnom konaní, nakoľko každý zamestnanec konajúceho správneho orgánu je v priamom pracovnom pomere so žiadateľom a tým, kto má záujem na vydaní rozhodnutia. Zároveň však trváme na tom, že rozhodnúť ma iný špeciálny stavebný úrad určený podľa §119 ods.3 Stavebného zákona.“

Stavebný úrad doručené námietky k určeniu príslušného povoľovacieho orgánu posúdil ako nesprávny výklad stavebného zákona s nasledovným odôvodnením:

Podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona pri stavbách okrem iných aj pozemných komunikácií vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania orgány vykonávajúce štátnu správu na uvedenom úseku podľa osobitných predpisov (ďalej len „špeciálne stavebné úrady“). Podľa ods. 2 špeciálne stavebné úrady postupujú podľa stavebného zákona, pokiaľ osobitné predpisy podľa ods. 1 neustanovujú inak; povoliť stavbu alebo jej zmenu možno len na základe záväzného stanoviska podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Cestný zákon v § 3a určuje pôsobnosť špeciálnych stavebných úradov pre diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie. Podľa ods. 4 pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

Ustanovenia § 117 stavebného zákona sa vzťahujú na činnosť stavebných úradov a nevzťahujú sa na činnosť špeciálneho stavebného úradu. Z uvedeného vyplýva, že stavbu pozemnej komunikácie vždy povoľuje príslušný špeciálny stavebný úrad, tzn. že miestnu a účelovú komunikáciu povoľuje obec aj v tom prípade, ak je  stavebníkom.

Lukáš Vojtuš – Združenie domových samospráv, Bratislava vo svojom vyjadrení doručeného stavebnému úradu dňa 20.03.2017 uplatnil nasledovné pripomienky, cit.:

 • „Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných úprav v rámci projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Dobronivská cesta vo Zvolene"  boli aj tzv. dažďové záhrady (www.samospravydomov.org/files/dazdove_zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k celkovej psychohygiene, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo.

Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia), strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo  vydanom rozhodnutí musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené opatrenia budeme vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.

 • Povrch spevnených vodorovných plôch (parkoviská a chodníky) požadujeme zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/vegetacne_dielce.pdf). Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Navrhované stavebno-konštrukčné prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
 • Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
 • V súvislosti s odvedením vody z chodníkov do zelene žiadame definovať skladbu zelene pre zabezpečenie infiltrácie alebo retencie s ohľadom na hydrogeologické podmienky Trnavy, napríklad retenčnou geotextíliou (min.10 l/m2).
 • Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich podmienkach. Viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
 • Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom rozhodnutí ako požiadavky podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona s tým, že v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa navrhovateľ riadne vysporiada s uplatnenými pripomienkami a v prípade technickej vhodnosti ich v maximálnej možnej miere zahrnie do projektovej dokumentácie stavby, čím si zároveň splní povinnosť podľa §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.“

Anna Fekiačová a Michal Vavrinec doručili dňa 28.3.2017 stavebnému úradu námietky a pripomienky ku navrhovanej stavbe, cit.:

 • „Odvodňovací žľab č. 9, prehodnotiť umiestnenie čistiaceho kusu pri napojení na kanalizáciu z dôvodu veľkého zaťaženia cesty a možného znečistenia,
 • doloženie prepočtu úhrnu zrážok na navrhovaný systém odkanalizovania povrchových vôd,
 • zmena spádovania zeleného pásu (rovnaký smer spádovania ako chodník) a následné premiestnenie odvodňovacích žľabov pred vstupmi do RD,
 • prehodnotenie a výpočet únosnosti skladby vozovky, vzhľadom na veľkú frekvenciu nákladných áut
  nad 7,5 t,
 • odčlenenie osadením obrubníka vyššie od vozovky a tým zabráneniu výjazdu áut na svah a zosuvu svahu
  na vozovku.“

K predloženým námietkach a pripomienkam dňa 24.04.2017 doručil stavebnému úradu stavebník svoje stanovisko, v ktorom zdôvodnil predložený zámer realizovať stavbu podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorá bola súčasťou žiadosti o stavebné povolenie. Poukazuje na skutočnosť, cit.: „že sa nejedná o novostavbu na „zelenej lúke“ ale v silne urbanizovanom priestore, kde je už teraz funkčný systém odvedenia povrchových vôd, navyše stavba sa nachádza v ochrannom pásme železníc. Návrh p. Lukáša Vojtuša predstavuje nehospodárne nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami a preto sa s ním nestotožňujeme. Odvodnenie miestnej komunikácie zachováva jestvujúci spôsob, kde sú dažďové vody zaústené do jestvujúcej kanalizácie.“ Projektant stavby stavebníkovi doručil vyjadrenie k námietkam podaných p. Annou Fekiačovou a p. Michalom Vavrincom, cit.: „Žľab č. 9 má svoj vpust s usadzovacím priestorom; prikladáme posúdenie hydraulickej kapacity žľabov; v zelenom páse sa nachádzajú stromy, ktoré bolo potrebné zachovať; výpočet konštrukcie vozovky je doložený v projekte; obrubník je zapustený pre lepšiu zimnú údržbu (netvorí prekážku pri odhŕňaní snehu).“

Zo strany stavebného úradu došlo k zamietnutiu uvedených námietok a pripomienok vo vecnom rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia ako nedôvodných s ohľadom na ustanovenia stavebného zákona. Pri posudzovaní oprávnenosti námietok a pripomienok sa stavebný úrad riadil príslušnými ustanoveniami stavebného zákona, predovšetkým § 47, podľa ktorého navrhovaná stavba musí spĺňať všeobecné technické požadavky na navrhovanie stavieb v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. V uskutočnenom správnom konaní stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť tiež z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, podľa ktorého stavebný úrad preskúmal najmä či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom,  požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovanie stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou. Stavebný úrad zistil, že realizáciou alebo užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. K zámeru stavby sa vyjadrili: Ministerstvo obrany SR, Banská Bystrica; Ministerstvo dopravy a výstavby, Bratislava; Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, GR – Odbor expertízy, Bratislava; Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene; Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica; Mesto Zvolen; Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi, ktoré neboli nesúhlasné ani protichodné; zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Pretože stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne
do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test