Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Osadenie záhradnej chatky, záhradkárska osada Hájik 5, ZvolenVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 2436/2017-Šm

 

Zvolen, dňa 8.6.2017

Vybavuje:
Tel.:

Bc. Zdenka Šmidtová

045/5303285

 

 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Osadenie záhradnej chatky, záhradkárska osada Hájik 5, Zvolen

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Osadenie záhradnej chatky, záhradkárska osada Hájik 5, Zvolen

Igor Valkovec a manž. Soňa Valkovcová, E. P. Voljanského 1368/6, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebník") dňa 2.6.2017 podali stavebnému úradu žiadosť o vydania stavebného povolenia stavby pod názvom:

Osadenie záhradnej chatky, záhradkárska osada Hájik 5, Zvolen

na pozemku evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 1402/21 v katastrálnom území Môťová. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

Osadenie dreveného záhradného domčeka "TARO" model "B" s pôdorysným rozmerom 2,95x2,40m. Domček bude osadený na spevnenú plochu rozmerov 4,0x4,0m, ktorá sa upraví odstránením humusovitej poľnohospodárskej pôdy v hrúbke 25-30cm, odstránená pôda sa nahradí násypom zo štrkodrvy, do ktorého sa položí zámková dlažba. Záhradný domček bude bez pripojenia na inžinierske siete.

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznamuje podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konaním a podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania. Pretože je pre predmetné územie schválená územnoplánovacia dokumentácia, pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe, a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky podať do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu vo Zvolene na Nám. slobody 22 (úradné hodiny Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí pri neprítomnosti osoby ktorú zastupuje predložiť písomné splnomocnenie na jej zastupovanie.

 

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru stavebnej správy


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test