Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Stavebné úpravy v bytoch č. 2 a 3 v bytovom dome Ľ. Fullu 1962/9, Zvolen Vytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 2566/2017-Pa-1-ozn.

 

Zvolen, dňa 16.6.2017

 

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Viera Paniaková

045/5303 268

 

 

 

 

             

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Stavebné úpravy v bytoch č. 2 a 3 v bytovom dome Ľ. Fullu 1962/9, Zvolen

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Stavebné úpravy v bytoch č. 2 a 3 v bytovom dome Ľ. Fullu 1962/9, Zvolen

 

Ing., PhD. Mária Remperová a Ing., PhD. Martin Remper, obaja bytom Ľ. Fullu 1962/9, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebník") dňa 13.6.2017 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby pod názvom:  Stavebné úpravy v bytoch č. 2 a 3 v bytovom dome Ľ. Fullu 1962/9, Zvolen na pozemku evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 1323 v katastrálnom území Môťová. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:  stavebné úpravy, súvisiace so spojením trojizbového bytu č. 3 a jednoizbového bytu č. 2 na 1. poschodí 1+8 podlažného panelového bytového domu v konštrukčnej sústave MBD-9 v rozsahu:

  • vybúranie existujúcich umakartových priečok bytového jadra v byte č. 2
  • vybúranie zárubne vstupných dverí do bytu č. 2 a uzatvorenie pôvodného dverného otvoru vložením sadrokartónovej dosky s akustickou izoláciou
  • vybúranie nového dverného otvoru v priečnom nosnom paneli hr. 150 mm v predsieni bytu č. 3 pre spojenie oboch bytov, konečný rozmer prechodového otvoru bude 750 x 2000 mm; prechodový otvor končených rozmerov 700 x 1970 mm so zalomeným nadpražím bude upravený dreveným obkladom   
  • obmurovanie stúpačiek inštalačnej šachty v byte č. 2 v kombinácii so sadrokartónovou stenou

 

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Zvolen, úradné dni Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru stavebnej správy

 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Zvolen na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia písomnosti.

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

Doručí sa:

účastníci konania
1. Ing., PhD. Mária Remperová, Ľ. Fullu súp. č. 1962/9, 960 01  Zvolen
2. Ing., PhD. Martin Remper, Ľ. Fullu súp. č. 1962/9, 960 01  Zvolen
3. Stavebné bytové družstvo Zvolen, A. Nográdyho súp. č. 1455/24, 961 50  Zvolen

4. Mestský úrad Zvolen, organizačný odbor, Námestie slobody 22, 960 01  Zvolen

 

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test