Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: REKONŠTRUKCIA PREDSTANIČNÝCH PRIESTOROV ŽST VO ZVOLENEVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 2521/2017-Šu

 

Zvolen, dňa 16.6.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Ján Šutý

045/5303 221

 

 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: REKONŠTRUKCIA PREDSTANIČNÝCH PRIESTOROV ŽST VO ZVOLENE

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: REKONŠTRUKCIA PREDSTANIČNÝCH PRIESTOROV ŽST VO ZVOLENE

Mesto Zvolen, IČO 00320439, Námestie slobody 2525/22, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebník") dňa 13.6.2017 podal stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby pod názvom: REKONŠTRUKCIA PREDSTANIČNÝCH PRIESTOROV ŽST VO ZVOLENE na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 5255/3, 5342/232, 5342/28, 5255/1, 641/8, 641/9, 641/1, 5342/197, 641/5, register "E" parc. č. 641/4, 641/3, 643/3, 641/2, 5255/3, 645/1, 643/2 v katastrálnom území Zvolen. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

Zmena (stavebné úpravy) existujúcej inžinierskej líniovej stavby pozemných komunikácií s ich príslušenstvom pri železničnej stanici na Ul. T.G.Masaryka vo Zvolene. Podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú vypracovala E S T I N G s.r.o. Zvolen je stavba členená na nasledovné stavebné objekty:

 

  • SO 01 Pešia zóna a drobná architektúra, asanácie
  • SO 02 Komunikácie a spevnené plochy, dopravné značenie
  • SO 04 NN prípojky pre drobné objekty
  • SO 05 Rekonštrukcia VO
  • SO 06 Sadové úpravy
  • SO 07 Prekládky a ochrany slaboprúdových rozvodov

 

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak na ne úrad nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu vo Zvolene na Nám. slobody 22 (úradné hodiny Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí pri neprítomnosti osoby ktorú zastupuje predložiť písomné splnomocnenie na jej zastupovanie.

 

 

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test