Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kolaudačné rozhodnutie stavby pod názvom: SW: 9186 Zvolen-Kráľová - Zahustenie TS Kráľová, DúbravaVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 1827/2017-4-rozh.Po

 

Zvolen, dňa 28.06.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Soňa Poláčiková

045/5303 223

 

 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Kolaudačné rozhodnutie stavby pod názvom: "SW: 9186 Zvolen-Kráľová - Zahustenie TS Kráľová, Dúbrava"

Kolaudačné rozhodnutie stavby pod názvom: "SW: 9186 Zvolen-Kráľová - Zahustenie TS Kráľová, Dúbrava"

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 21.04.2017 podal stavebník Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, ktorú zastupuje Ing. Zuzana Auxtová, Tatranská 6399/86, Banská Bystrica (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e

stavby povolenej pod názvom:

"SW: 9186
Zvolen-Kráľová - Zahustenie TS Kráľová, Dúbrava"

(ďalej len "stavba"). Trasa navrhovaného nadzemného vedenia VN je napojená z jestvujúcej VN nadzemnej prípojky pre 302/ts/kralova_obec1 v časti Kráľová-Dúbrava.  Prvý podperný bod je umiestnený na  pozemku register "C" parc. č. 1357  register "E" parc. č. 5449 v katastrálnom území Kráľová pri usadlosti Dúbrava. Trasa navrhovaného nadzemného vedenia VN je vedená čiastočne v trase jestvujúcej NNS,  južným smerom cez parcely využívané prevažne ako pasienky až k osade Dúbrava.  Posledný podperný bod je umiestnený na  pozemku register "C" parc. č. 906  register "E" parc. č. 5304 v katastrálnom území Kráľová. 

Stavba obsahuje:

Jedná sa o zahustenie TS -trasa navrhovaného zahustenia je vedená od jestvujúceho VN nadzemného vedenia od osady Kráľová novým odbočovacím podperným bodom, severným smerom cez parcely využívané prevažne ako pasienky až k osade Dúbrava. Trasa končí  pri usadlosti Dúbrava kde je osadená nová jednostĺpová trafostanica TSS-1S.  

Úsek č. 1 : VN prípojka pre TS Kráľová Dúbrava

 • Nové nadzemné vedenie:
 • V trase jestvujúcej VN nadzemnej prípojky pre 302/ts/králová:obec.I sa zrealizoval nový odbočovací podperný bod (ďalej len "PB")  na pozemku register "E" parc. č. 5304 v k.ú. Kráľová z ktorého je vedená nová VN prípojka zhotovená izolovaným vodičom 3x50AlFe6.  Dĺžka trasy nového nadzemného vedenia v pôdorysnom priemete - 931 m, vedená je severným smerom k usadlosti Dúbrava.

Úsek č.2 Trafostanica TS Kráľová Dúbrava:

 • Na  pozemku register "E" parc. č. 5449 v k.ú. Kráľová pri usadlosti Dúbrava je vybudovaná nová jednostĺpová distribučná trafostanica TSS-1S, do 400 kVA. 

Úsek č.3 Sekundárne vývody z TS Kráľová Dúbrava:

 • Na existujúcej nadzemnej NN sieti v usadlosti Dúbrava sú vymenené najbližšie podperné body pri novej TS a v tomto úseku sú aj vymenené káble AlFe za samonosné káble Retilens 3x150+95+2x16.

Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:

 1. Stavba sa bude užívať len na účel, pre ktorý bola určená stavebným povolením a kolaudačným rozhodnutím, t.j. podľa 43a ods.3 písm. i) stavebného zákona ako inžinierska stavba diaľkových a miestnych rozvodov elektriny, stožiare a transformačné stanice.  Zmeny v užívaní stavby sú možné len na základe písomného rozhodnutia príslušného stavebného úradu, daného v súlade s § 85 stavebného zákona.
 2. Vlastník stavby bude stavbu udržiavať v dobrom technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť v súlade s ustanoveniami § 86 ods. 1 stavebného zákona.
 3. Vlastník stavby je povinný v súlade s § 103 stavebného zákona dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníka stavby ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.
 4. V lehote do 1 mesiaca odo dňa vydania tohto rozhodnutia stavebník zabezpečí odstránenie nedostatkov uvedených v stanovisku Inšpektorátu práce Banská Bystrica vydanom pod č.: IPBB- OBOZP/KON/2017/1638-0002/14  zo dňa 07.06.2017, o čom podá stavebník v rovnakej lehote písomné oznámenie inšpektorátu práce a stavebnému úradu.

Odôvodnenie:

Dňa 21.04.2017 podal navrhovateľ stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia o povolení užívať predmetnú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo vydané dňa 06.07.2016 pod č.j.: SÚ 1303/2016-4-rozh.Po

Stavebný úrad oznámil listom č.j.: SÚ 1827/2017-2-ozn.Po zo dňa 02.05.2017 začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 30.05.2017, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.

Na stavebný úrad bolo dňa 08.06.2017 doručené stanovisko Slovenského pozemkového fondu Bratislava pod  č. SPFS/2017/054648 zo dňa 30.05.2017, v ktorom žiada od povoľovacieho orgánu o  určenie podmienky do kolaudačného rozhodnutia k predmetnej stavbe  v nasledovnom znení (citované zo stanoviska):

 • Investor stavby zabezpečí najneskôr do 60 dní od termínu kolaudácie podanie zápisu vecného bremena na pozemky E KN č. 5449 a E KN č. 5304 v správe SPF na príslušnom katastri nehnuteľností,
 • O zápise vecného bremena na predmetné pozemky bude investor písomne informovať  RO SPF Zvolen.“

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu, Bratislava zo dňa 30.05.2017, bolo doručené na stavebný úrad po zákonom stanovenej lehote a uplatnená pripomienka nepodmieňuje vydanie kolaudačného rozhodnutia z hľadiska verejných záujmov ochraňovaných stavebným zákonom v kolaudačnom konaní.    

Stavebný úrad v kolaudačnom konaní skúma v zmysle ustanovenia § 81 ods.1 stavebného zákona,  najmä, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je upravený v § 11 zákona č. 251/2012 Z.z.  zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosti  držiteľa povolenia v zmysle tohto zákona vydaním kolaudačného povolenia na stavbu nie sú nijako dotknuté. 

Uplatnená pripomienka nepodmieňuje vydanie kolaudačného rozhodnutia z hľadiska verejných záujmov ochraňovaných stavebným zákonom v kolaudačnom konaní. 

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

 • Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene pod č. ORHZ-ZV1-560-001/2017 zo dňa 09.05.2017
 • Inšpektorát práce Banská Bystrica pod č. IPBB-OBOZP/KON/2017/1638-0002/14 zo dňa 07.06.2017
 • Slovenský pozemkový fond Bratislava pod č. SPFS/2017/054648 zo dňa 30.05.2017

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, na základe čoho rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta Zvolen


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test