Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ZVOLEN - ZMENY A DOPLNKY 10Vytlačiť
 

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ZVOLEN - ZMENY A DOPLNKY 10

Mesto Zvolen ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 4 stavebného zákona oznamuje verejnosti v súlade s § 22 ods. 1 stavebného zákona  a vyhl. č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a  územnoplánovacej dokumentácii

verejné prerokovanie Územného plánu MESTA ZVOLEN  – Zmeny a doplnky 10,

 ktoré sa uskutoční v termíne od  30.6.2017 do 31.7.2017.

Komplexný urbanistický výkres je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli Mestského úradu. Kompletná dokumentácia je verejnosti prístupná k nahliadnutiu na MsÚ odbore územného plánovania 3.posch. č. dv. 355 a 366 denne od 7,3o do 15,3o h.

Kompletná dokumentácia je sprístupnená aj na webovej stránke mesta Zvolen www.zvolen.sk  (stratégie, územný plán, ÚPN - zmeny a doplnky, ÚPN M Zvolen – Zmeny a doplnky 10).

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu ÚPN M Zvolen – Zmeny a doplnky 10 do 31.7.2017 písomne na MsÚ odbor územného plánovania.  Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

 

                                                                                                 Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta

Ing. arch. Peter Kašša                                                              
odborne spôsobilá osoba                                                               
na obstarávanie ÚPP a ÚPD


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test