Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

O Z N A M Územný plán mesta Zvolen – Zmeny a doplnky 10 – oznámenie o strategickom dokumente. Vytlačiť
 

Mesto Zvolen v súlade s § 6 ods.5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), informuje verejnosť o vypracovaní

 

„Oznámenia o strategickom dokumente - Územný plán mesta Zvolen – Zmeny a doplnky 10“ (ďalej „oznámenie“).

 

Predmetom zisťovacieho konania v zmysle zákona sú zmeny a doplnky č.10 k platnému ÚPN mesta Zvolen schválenému MsZ uzn.č.144/2004 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

 

Oznámenie je pre verejnosť sprístupnené k nahliadnutiu na úradnej tabuli MsÚ Zvolen, Oznámenie a strategický dokument sú sprístupnené na odbore územného plánovania, 3. posch., č. dverí  355,356 alebo 357 denne počas pracovných hodín v termíne od 7.7.2017 do 21.7.2017.

 

Oznámenie spolu s návrhom  strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia. Oznámenie je zároveň zverejnené na internetovej stránke mesta Zvolen  www.zvolen.sk /úradné oznamy/ a strategický dokument na www.zvolen.sk /strategické dokumenty, územný plán, zmeny a doplnky/.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní od doby, kedy bola o oznámení informovaná na adresu:

 

Okresný úrad Zvolen

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie SNP 96/50

960 01 Zvolen.

 

                                                                                                   Ing. Lenka Balkovičová

                                                                                                  primátorka mesta Zvolen

 

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test