Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o kolaudačnom konaní stavby povolenej pod názvom: Obnova bytového domu domu 1842 ulica J. Kozáčeka 28-36, V.P.Tótha 11-15, Lihoveckého 8-10, ZvolenVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 2506/2017-2-ozn.Po

 

Zvolen, dňa 11.07.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Soňa Poláčiková

045/5303 223

 

 

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

Oznámenie o kolaudačnom konaní stavby povolenej pod názvom: "Obnova bytového domu domu 1842 ulica J. Kozáčeka 28-36, V.P.Tótha 11-15, Lihoveckého 8-10, Zvolen"

Oznámenie o kolaudačnom konaní stavby povolenej pod názvom: "Obnova bytového domu domu 1842 ulica J. Kozáčeka 28-36, V.P.Tótha 11-15, Lihoveckého 8-10, Zvolen"

 

Jednotliví vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Lihoveckého č. 1842/8-10, V.P.Tótha č. 1842/11-15, J.Kozáčeka č. 1842/28-36 vo Zvolene združení v Spoločenstvo vlastníkov bytov MARGOČINKA 1 bl. 1842, IČO 35997401, V.P. Tótha 11, 960 01  Zvolen (ďalej len "navrhovateľ") dňa 08.06.2017 podali návrh na kolaudáciu stavby povolenej pod názvom:

         "Obnova bytového domu domu 1842
ulica J. Kozáčeka 28-36, V.P.Tótha 11-15, Lihoveckého 8-10, Zvolen"

na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 1397/7, 1397/8, 1397/9, 1397/10, 1397/11, 1397/12, 1397/13, 1397/14 v katastrálnom území Zvolen. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavba obsahuje:

            Objekt bytového domu tvoria tri navzájom do "U" spojené bloky, s celkovo 10 sekciami (5 sekcii blok A-ul. Kozáčeka, 2 sekcie blok B- ul. Lihoveckého, 3 sekcie blok C -ul. V.P. Tótha) s tromi (blok A a C) a štyrmi (blok B) nadzemnými obytnými podlažiami s celkovo 96 bytmi a čiastočne zapusteným technickým podlažím. Obnova bytového domu pozostáva z/zo:

 • zateplenia obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom doskami z minerálnej vlny hr. 100 mm,
 • zateplenia stropov vo vstupných priestoroch do objektu kontaktným zatepľovacím systémom doskami z minerálnej vlny hr. 50 mm,
 • zateplenia stropu technického podlažia kontaktným zatepľovacím systémom doskami z minerálnej vlny hr. 50 mm,
 • oplechovania parapetov okien, oplechovanie soklových ríms, vstupných portálov a striešok nad vstupmi,
 • úpravy zvodov bleskozvodu,
 • nátery klampiarských konštrukcii, vyčistenia kabrincového obkladu sokla.

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

10. augusta 2017 (štvrtok) o 9.00 hodine so stretnutím pozvaných na mieste stavby.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak na ne úrad nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu, úradné hodiny: Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30.

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží:

 1. Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby.
 2. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 3. Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby.
 4. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, pokiaľ bol spísaný.
 5. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona).
 6. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (bleskozvod) a meraní.
 7. Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.
 8. Doklad o uložení odpadu vzniknutého počas stavby.
 9. Energetický certifikát budovy.
 10. Stavebný denník.

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Ing. Ján Šutý

Vedúci odboru stavebnej správy


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka