Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o kolaudačnom konaní stavby povolenej pod názvom: Obnova bytového domu domu 1842 ulica J. Kozáčeka 28-36, V.P.Tótha 11-15, Lihoveckého 8-10, ZvolenVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 2506/2017-2-ozn.Po

 

Zvolen, dňa 11.07.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Soňa Poláčiková

045/5303 223

 

 

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

Oznámenie o kolaudačnom konaní stavby povolenej pod názvom: "Obnova bytového domu domu 1842 ulica J. Kozáčeka 28-36, V.P.Tótha 11-15, Lihoveckého 8-10, Zvolen"

Oznámenie o kolaudačnom konaní stavby povolenej pod názvom: "Obnova bytového domu domu 1842 ulica J. Kozáčeka 28-36, V.P.Tótha 11-15, Lihoveckého 8-10, Zvolen"

 

Jednotliví vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Lihoveckého č. 1842/8-10, V.P.Tótha č. 1842/11-15, J.Kozáčeka č. 1842/28-36 vo Zvolene združení v Spoločenstvo vlastníkov bytov MARGOČINKA 1 bl. 1842, IČO 35997401, V.P. Tótha 11, 960 01  Zvolen (ďalej len "navrhovateľ") dňa 08.06.2017 podali návrh na kolaudáciu stavby povolenej pod názvom:

         "Obnova bytového domu domu 1842
ulica J. Kozáčeka 28-36, V.P.Tótha 11-15, Lihoveckého 8-10, Zvolen"

na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 1397/7, 1397/8, 1397/9, 1397/10, 1397/11, 1397/12, 1397/13, 1397/14 v katastrálnom území Zvolen. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavba obsahuje:

            Objekt bytového domu tvoria tri navzájom do "U" spojené bloky, s celkovo 10 sekciami (5 sekcii blok A-ul. Kozáčeka, 2 sekcie blok B- ul. Lihoveckého, 3 sekcie blok C -ul. V.P. Tótha) s tromi (blok A a C) a štyrmi (blok B) nadzemnými obytnými podlažiami s celkovo 96 bytmi a čiastočne zapusteným technickým podlažím. Obnova bytového domu pozostáva z/zo:

 • zateplenia obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom doskami z minerálnej vlny hr. 100 mm,
 • zateplenia stropov vo vstupných priestoroch do objektu kontaktným zatepľovacím systémom doskami z minerálnej vlny hr. 50 mm,
 • zateplenia stropu technického podlažia kontaktným zatepľovacím systémom doskami z minerálnej vlny hr. 50 mm,
 • oplechovania parapetov okien, oplechovanie soklových ríms, vstupných portálov a striešok nad vstupmi,
 • úpravy zvodov bleskozvodu,
 • nátery klampiarských konštrukcii, vyčistenia kabrincového obkladu sokla.

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

10. augusta 2017 (štvrtok) o 9.00 hodine so stretnutím pozvaných na mieste stavby.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak na ne úrad nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu, úradné hodiny: Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30.

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží:

 1. Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby.
 2. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 3. Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby.
 4. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, pokiaľ bol spísaný.
 5. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona).
 6. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (bleskozvod) a meraní.
 7. Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.
 8. Doklad o uložení odpadu vzniknutého počas stavby.
 9. Energetický certifikát budovy.
 10. Stavebný denník.

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Ing. Ján Šutý

Vedúci odboru stavebnej správy


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test