Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby železobetónových pilierov z debniacich tvárnic pred prevádzkou kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ na ul. R. Jašíka č. 8815/19 a č. 639/17 vo ZvoleneVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 2460/2016-5-rozh.Po

 

Zvolen, dňa 11.07.2017

Č.j.:

Vybavuje:
Tel.:

SÚ 1950/2016, SÚ 759/2017

Ing. Soňa Poláčiková

045/5303 223

 

 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby železobetónových pilierov z debniacich tvárnic pred prevádzkou kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ na ul. R. Jašíka č. 8815/19 a č. 639/17 vo Zvolene

Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby železobetónových pilierov z debniacich tvárnic pred prevádzkou kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ na ul. R. Jašíka č. 8815/19 a č. 639/17 vo Zvolene

Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby železobetónových pilierov z debniacich tvárnic pred prevádzkou kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ na ul. R. Jašíka č. 8815/19 a č. 639/17 vo Zvolene

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), zistil, že stavbu 6 ks železobetónových pilierov z debniacich tvárnic o rozmere 200x200 mm, výšky cca 1,0 m osadených na betónových pätkách pevne spojených so zemou, ktoré budú súčasťou navrhovanej spevnenej plochy zo zámkovej dlažby (o pôdorysných rozmeroch 12,5x4,8 m) pred prevádzkou objektu kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ na ul. R. Jašíka č. 8815/19 a   č. 639/17 vo Zvolene na pozemku parcela „C“ č. 1084/55 a 1084/3 v k.ú. Môťová, podľa predloženej dokumentácie vypracovanej Ing. I.Sršňom, PhD, vo Zvolene v máji roku  2016 pod názvom „Obnova spevnených plôch“, ( vlastníkom pozemku na ktorom sú osadené piliere je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 212 Ján Mišány, bytom P. Jilemnického 531/20, Detva.) (ďalej len "vlastník stavby"), bola postavená bez stavebného povolenia a na základe tohto zistenia podľa § 88 ods. 1 písm. b) v spojení s § 88a ods. 2 a ods. 5  a § 90 stavebného zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

n a r i a ď u j e

vlastníkovi stavby odstrániť 6 ks železobetónových pilierov z debniacich tvárnic o rozmere 200x200 mm, výšky cca 1,0 m osadených na betónových pätkách pevne spojených so zemou  (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1084/3, 1084/55 v katastrálnom území Môťová a priestor pred prevádzkou kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ upraviť podľa vydaného stavebného povolenia č.j.: SÚ 3735/2015-4-rozh.Po zo dňa 16.03.2016 ( upraviť do pôvodného stavu pred začatím uskutočňovania stavby). 

Pre odstránenie stavby sa určujú tieto podmienky:

  1. Stavba bude odstránená najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
  2. Stavebník k jej odstráneniu zabezpečí odborný dozor nad odstraňovaním stavby v prípade, že stavbu nebude odstraňovať k tomu oprávnená osoba.
  3. Po odstránení stavby bude dotknutá časť pozemku upravená do stavu pred uskutočnením stavby (pozemok upraviť do pôvodného stavu).
  4. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri prevoze materiálov neboli znečisťované komunikácie obce, v prípade znečistenia je povinný toto ihneď odstrániť na vlastné náklady.
  5. S odpadmi vzniknutými v dôsledku búracích prác je potrebné nakladať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  6. Okolie odstraňovanej  stavby nesmie byť touto činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované.


Odôvodnenie:

Stavebníkovi objektu na ul. R.Jašíka č. 8815/19 vo Zvolene ako aj spevnených plôch na pozemkoch   KN "C" parc. č. 1084/55, 1084/3, v k.ú. Môťová, bolo vydané Mestom Zvolen dňa 16.03.2016 pod       č.j.: SÚ 3735/2015-4-rozh.Po stavebné povolenie  na stavbu pod názvom: "Obnova spevnených plôch", ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2016. Predmetom tohto stavebného povolenia boli  nasledovné práce: obnova chodníka pred časťou objektu na pozemku KN  „C“ parc. č. 1084/55,  č. 1084/3, v k.ú. Môťová; obnova vjazdu pre zásobovanie, zrealizovanie oporných múrov pri vjazde pre zásobovanie,  betónové schody pre prekonanie výškového rozdielu na pozemku KN „C“ parc. č. 2044/34, č. 1084/55 v k.ú. Môťová;  vymurovanie pilierov z betónových tvárnic pri bráne pred vstupom do zadnej časti objektu na pozemku KN „C“ parc. č. 1084/55, v k.ú. Môťová a existujúca zatrávnená plocha  pred objektom, KN "C" parc. č. 1084/55 a 1084/3 v k.ú. Môťová,  mala byť podľa stavebného povolenia upravená zasypaním priehlbín, pričom spád plochy mal ostať aj naďalej smerom k miestnej komunikácii. Plocha sa mala zatrávniť a mala sa vysadiť nová nízka zeleň.

Dňa 06.06.2016 bola na stavebný úrad doručená žiadosť o prešetrenie stavebnej činnosti pred prevádzkou kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ na zatrávnenej ploche na pozemku KN „C“ č. 1084/55, č. 1084/3  v k.ú. Môťová.

Dňa 17.06.2016 bol  na mieste stavby vykonaný povereným zástupcom stavebného úradu štátny stavebný dohľad. Pri výkone štátneho stavebného dohľadu, bolo zistené, že vlastník pozemku a stavby realizuje časť stavby v súlade so stavebným povolením.  Ďalej bolo zistené, že v teréne pred prevádzkou objektu cukrárne a kaviarne „PIKOLO“ (na pozemku parcela „C“ č. 1084/55 a č. 1084/3 v k.ú. Môťová,)  stavebník zrealizoval 6 ks železobetónových pilierov z debniacich tvárnic o rozmere 200x200 mm, výšky cca 1,0 m osadených na betónových pätkách pevne spojených so zemou bez stavebného povolenia.

Na základe zistených skutočností stavebný úrad voči stavebníkovi začal postupovať v súlade s ustanovením  § 88a stavebného zákona - konanie o dodatočnom povolení stavby. Dňa 27.06.2016 bola vydaná pre stavebníka výzva č.j.: SÚ 1893/2016-6-výzva.Po na vykonanie nápravy a predloženie dokladov, ktorými má stavebník preukázať, že  dodatočným povolením stavby nebudú porušené verejné záujmy.

Výzva bola stavebníkovi preukázateľne doručená dňa 04.07.2016. Dňa 20.07.2016 stavebník doložil iba časť požadovaných dokladov (projektovú dokumentáciu). Na doloženie zvyšných požadovaných dokladov podal stavebník dňa 15.08.2016 žiadosť o predĺženie termínu na ich doručenie do 30.09.2016.

Stavebný úrad na základe uvedenej žiadosti vydal pod č.j.: SÚ 1893/2016-7-list.Po zo dňa 18.08.2016 upovedomenie o predĺženie lehoty na doloženie dokladov do 30.09.2016.

Požadované chýbajúce doklady boli stavebníkom doložené dňa 30.09.2016 na základe čoho stavebný úrad začal konanie o dodatočnom stavebnom povolení k rozostavanej stavbe spevnenej plochy listom č.j.: SÚ 2460/2016-2-ozn.Po zo dňa 21.10.2016. Stavebný úrad stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská.

Dňa 23.09.2016 bolo vydané Mestom Zvolen, odbor územného plánovania nesúhlasné stanovisko č. 05-2682/TE/2016 k stavbe pod názvom „Obnova spevnených plôch – zmena stavby pred dokončením , Zvolen, R. Jašíka č. 639/15(parc.č.1084/3, 1084/55)“. V odôvodnení uvedeného stanoviska sa uvádza nasledovné (citované z uvedeného stanoviska):

„Ján Mišány, P. Jilemnického 531/20, 962 12 Detva (ďalej len „investor“) predložil na Mestský úrad vo Zvolene, odbor územného plánovania architektonickú štúdiu „Polyfunkčný dom – prestavba a dostavba“, ku ktorej mu bolo dňa 25.6.2015 vydané stanovisko č. 05-1782/TE7/2015, v ktorom sa uvádza:

Predložená architektonická štúdia bola prerokovaná v komisii výstavby a územného rozvoja Mestského zastupiteľstva vo Zvolene dňa 16.6.2015, ktorá sa uzniesla na znení: „Komisia výstavby a územného rozvoja s architektonickou štúdiou rekonštrukcie objektu z hľadiska funkčného využitia a architektonického riešenia súhlasí, zároveň navrhuje k následnej projektovej dokumentácii rekonštrukcie objektu v súvislosti s umiestnením vonkajšej terasy, vyžiadať si aj stanovisko príslušného VMČ. Vonkajšiu terasu umiestnenú zo strany ulice R. Jašíka riešiť v súlade so stanoviskom VMČ.“ Štúdia bola teda ďalej predložená na vyjadrenie VMČ č. 1, dňa 22.6.2015, ktorá sa uzniesla na znení: „Poslanci VMČ diskutovali o prestavbe a dostavbe polyfunkčného domu na ulici R. Jašíka. Prehodnotili grafickú a textovú štúdiu navrhovanej stavebnej úpravy a zohľadnili námietky obyvateľov priľahlého bytového domu na ulici R. Jašíka. Uznesenie č. 9-6/2015: poslanci VMČ jednohlasne nesúhlasia s výstavbou terasy situovanej do ulice R. Jašíka v rámci prestavby a dostavby polyfunkčného domu na ulici R. Jašíka“. Mestský úrad vo Zvolene, odbor územného plánovania ďalej uvádza, že zo strany vlastníkov bytov Jašíkova 1874/10,12 Zvolen evidujeme žiadosť s nesúhlasom výstavby prestrešenia a vytvorenia spevnenej plochy vyhotovenej ako terasa pri prevádzkach oproti ich bytovému domu v rámci obmedzovania možnosti parkovacích a obslužných plôch a o zákaze povolenia ďalších činností na takejto terase, ak bude vytvorená, obmedzujúcej bývanie v ich bytovom dome.

Na základe týchto skutočností bol zo strany Mestského úradu vo Zvolene vydaný nesúhlas s realizáciou terasy oproti predmetnému bytovému domu, o ktorom bol investor písomne informovaný vo vyššie citovanom stanovisku.

Dňa 29.7.2016 bola na Mesto Zvolen doručená petícia obyvateľov bytového domu na ul. R. Jašíka č. 1874/10 a 12 vo Zvolene a ich rodinných príslušníkov s trvalým pobytom v MČ 1 vo Zvolene, ktorá smeruje proti akejkoľvek výstavbe spevnenej plochy alebo terasy na verejnom priestranstve pred prevádzkou kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ na ulici R. Jašíka 8815/19 vo Zvolene situovanej k mestskej komunikácii a bytovému domu na ul. R. Jašíka č. 1874/10 a 12 a to z dôvodu legitímnej obavy z narušovania pokojného bývania, nočného kľudu a znižovania kvality bývania v tejto lokalite. Občania a obyvatelia bytového domu č. 1874/10 a 12 na ul. R. Jašíka v petícii nesúhlasia s povolením stavebných úprav pred uvedenom prevádzkou prípadne s rozširovaním spevnených plôch a terás na úkor existujúcej zelene, a zároveň vyjadrujú nesúhlas aj s dodatočne schválenými prípadnými stavebnými úpravami, v rámci ktorých by došlo k vybudovaniu terasy, resp. inej spevnenej plochy, a ktoré by boli uskutočnené bez stavebného povolenia. Dňa 19.8.2016 bola petičnému výboru doručená odpoveď na petíciu zo strany Mesta Zvolen, v ktorej sa na záver uvádza, citujem: „Na základe požiadavky uvedenej v petícii o zabránenie akejkoľvek výstavby spevnenej plochy alebo terasy, alebo k rozširovaniu spevnených plôch a terás pred prevádzkou kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ na ulici R. Jašíka 8815/19 vo Zvolene, sa bude Mesto Zvolen vyjadrovať v rámci vyššie uvedeného konania o vydanie dodatočného stavebného povolenia v súlade so svojím stanoviskom č. 05-1782/TE7/2015 zo dňa 25.6.2015, to znamená, že Mesto Zvolen bude aj naďalej trvať na nesúhlase so zriadením terasy.

K projektovej dokumentácii stavby „Obnova spevnených plôch – zmena stavby pred dokončením“ sa vyjadroval aj Mestský úrad vo Zvolene, odbor výstavby, životného prostredia a dopravy, ktorý uvádza, citujem: „vzhľadom na všeobecný nedostatok parkovacích miest na sídlisku Sekier sa zámer investora na využitie plochy pred pohostinstvom javí ako neúčelný a z dopravného hľadiska ho neodporúčame v predloženom stave povoliť“.

Ďalej uvádzame: parcely KN –registra C č. 1084/3, 55, k.ú. Môťová, sektor Sekier – Môťová v zmysle Územného plánu mesta Zvolen, schváleného uznesením MsZ vo Zvolene č. 144/2004 zo dňa 3.12.2004 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov spadajú do plochy, ktorá je z hľadiska funkčného využívania územia definovaná ako zmiešané územie s mestskou štruktúrou. V zmysle § 12, ods. 12 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sú zmiešané územia s prevahou plôch pre obytné budovy plochy, umožňujúce umiestňovanie stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy.

Na základe vyššie citovaných skutočností vydáva Mesto Zvolen k predloženej projektovej dokumentácii nesúhlasné záväzné stanovisko Mesta Zvolen.“

Dňa 09.11.2016 bolo na stavebný úrad doručené vyjadrenie Mgr. J.Miščíkovej, bytom R. Jašíka 1874/10, Zvolen,  k dodatočnému povoleniu stavby spevnenej plochy týkajúce sa nesúhlasu s  vydaním dodatočného stavebného povolenia, predmetom ktorého má byť dostavba spevnenej plochy pred prevádzkou objektu cukrárne a kaviarne „PIKOLO“ na ul. R. Jašíka č. 8815/19 a č. 639/17 vo Zvolene na pozemku parcele KN „C“ č. 1084/55 a 1084/3 v k.ú. Môťová a požiadavky na jej odstránenie, pretože podľa vyjadrenia Mgr. J. Miščíkovej, bytom R.Jašíka č. 1874/10, Zvolen sa jedná o stavbu, ktorá  je v rozpore s verejným  záujmom, ako aj v rozpore so záväzným stanoviskom Mesta Zvolen, odboru územného plánovania č. 05-1782/TE7/2015 zo dňa 25.06.2015 k architektonickej štúdii stavby „Polyfunkčný dom – prestavba a dostavba“ Zvolen, Ul. Jašíka 639/15-17, ako aj v rozpore so stanoviskom vlastníkov bytov a obyvateľov bytového domu na ul. R.Jašíka č. 1874/10 a 12, Zvolen, ktorí majú dôvodnú obavu z narušovania pokojného bývania, nočného kľudu a znižovania kvality bývania. V  stanovisku Mgr. J.Miščíkovej, bytom R. Jašíka 1874/10, Zvolen, sa ďalej uvádza nasledovné (citované z uvedeného vyjadrenia):

Zároveň tvrdím, že verejný záujem v tomto prípade nie je totožný so záujmom súkromného investora, ale je potrebné vzhľadom na lokalitu umiestnenia stavby prihliadať predovšetkým na záujmy obyvateľov Bytového domu a dôsledne zohľadniť ich odôvodnené obavy. Je potrebné si tiež uvedomiť, že lokalita v ktorej je Bytový dom umiestnený slúži predovšetkým na bývanie, ktoré zahŕňa tiež právo na pokojný oddych v domácom prostredí, kde je žiadúce, aby toto prostredie bolo čo možno najtichším, čo však nie je možné zabezpečiť v prípade, ak by priestor mal slúžiť na zhromažďovanie ľudí. Preto je potrebné v takýchto lokalitách obmedziť tiež podnikateľské aktivity a tieto situovať predovšetkým do uzavretých priestorov na to určených. Nie je možné akceptovať stav, kedy súkromný investor po tom, čo mu nie je  stavebným povolením dovolené realizovať celý ním zamýšľaný projekt, uskutočňuje časť stavby v súlade so stavebným povolením a časť, ktorú povolenú nemá (pretože nebola úspešná jeho žiadosť v stavebnom konaní), napriek tomu realizuje a následne sa domáha jej dodatočného povolenia. Tvrdím, že ide o obzvlášť zavrhnutiahodné konanie súkromného investora, ktoré je v rozpore s právom a ktorému preto nemôže byť poskytnutá právna ochrana. Je teda namieste zamietnuť žiadosť o dodatočnom povolení stavby a nariadiť jej odstránenie.“

Dňa 10.11.2016 bola na stavebný úrad doručená žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov Jašíkova 10 a 12, Zvolen k dodatočnému povoleniu stavby spevnenej plochy. V písomnej žiadosti jednotliví vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ulici R. Jašíka č. 1874/10 a č. 1874/12 vo Zvolene združených v Spoločenstve vlastníkov bytov Jašíkova 10 a 12, Zvolen, IČO 37825208, R.Jašíka 1874, Zvolen v zastúpení Ing. M. Halmom, bytom Topoľová č. 3246/8, Zvolen, požadujú vybudovanie parkovacích miest pred ich bytovým domom za cestou  na páse pozemku KN "C" č. 2044/34 (vo vlastníctve  Mesta Zvolen ),  ktorý je susedným pozemkom s pozemkom vo vlastníctve stavebníka.

Dňa 21.11.2016 (po stanovenej lehote ) bola  na stavebný úrad doručená námietka k dodatočnému povoleniu stavby od Ing. P.Košíka, PhD, bytom 11. marca 384/15, Zvolen.

V písomnej námietke Ing. Petra Košíka PhD, bytom 11. marca 384/15, Zvolen, sa uvádza nasledovné (citované z uvedenej námietky):

„Obyvatelia BD R. Jašíka 10-12 spísali petíciu proti výstavbe terasy situovanej do ulice naproti BD. Petíciou sa zaoberal VMČ č. 1 na svojom zasadnutí a jednohlasne nesúhlasil s výstavbou terasy. Komisia ochrany verejného poriadku MsZ na svojom výjazdovom zasadnutí jednohlasne vyjadrila nesúhlas s prebiehajúcou výstavbou, pre ktorú nebolo vydané stavebné povolenie a žiada, aby bolo verejné priestranstvo uvedené do pôvodného stavu. Komisia Životného prostredia takisto vyjadrila nesúhlasné stanovisko s prebiehajúcou výstavbou a poškodzovaním zelene.

Z uvedených dôvodov vyjadrujem námietku proti dodatočnému povoleniu stavby – obnove spevnených plôch pred prevádzkou PIKOLO. Výstavba terasy bude mať negatívny dopad na statické dopravné pomery, životné prostredie a sociálne vzťahy medzi obyvateľmi  ulice R.Jašíka.“

Stavebný úrad listom č.j.: SÚ 2460/2016-3-list.Po. zo dňa 24.11.2016 vyzval stavebníka na zaujatie stanoviska k písomným pripomienkam a námietkam účastníkov dodatočného stavebného konania.

Vyjadrenie stavebníka k písomným pripomienkam účastníkov konania bolo na stavebný úrad doručené dňa 06.12.2016 spolu s petíciou, predmetom ktorej bola žiadosť o povolenie vytvorenia oddychovej zóny pre deti a rodičov, spočívajúcej vo vytvorení spevnenej plochy - priestoru pred prevádzkou „PIKOLO“ na ulici R. Jašíka 8815/19 a č. 639/17 vo Zvolene, kde budú umiestnené preliezky, hračky, stolové spoločenské hry, plocha na odstavenie kočíkov a bicyklov.

Mesto Zvolen oznámilo výsledok vybavenia petície osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci Listom P-42/2017 zo dňa 17.01.2017,  v ktorom sa uvádza, že vytvorenie oddychovej zóny pre deti a rodičov pred prevádzkou „PIKOLO“ na ulici R. Jašíka 8815/19 a č. 639/17 vo Zvolene  je ako stavba predmetom konania o dodatočnom stavebnom povolení vedenom na Meste Zvolen ako príslušnom stavebnom úrade pod názvom „Obnova spevnených plôch“ po uskutočnenom štátnom stavebnom dohľade vykonanom na základe žiadosti o prešetrenie stavebnej činnosti pred uvedenou prevádzkou kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ na zatrávnenej ploche na pozemku KN „C“ č. 1084/55, 1084/3, v k.ú. Môťová. Ďalej Mesto Zvolen informovalo osobu určenú na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, že v rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. V liste sa tiež konštatuje, že komplexné posúdenie verejného záujmu v konaní o vydanie dodatočného povolenia na stavbu: „ Obnova spevnených plôch“ je v právomoci  stavebného úradu ako preneseného výkonu štátnej správy na Mesto Zvolen, ktorého rozhodovacia činnosť je upravená osobitnými právnymi  predpismi.

Dňa 29.07.2016 bola na  Mesto Zvolen doručená petícia od obyvateľov bytového domu na ul. R. Jašíka  č. 1874/10 a 12 vo Zvolene a ich rodinných príslušníkov s trvalým pobytom vo VMČ č. 1 vo Zvolene, predmetom ktorej bol nesúhlas s akoukoľvek výstavbou spevnenej plochy alebo terasy na verejnom priestranstve pred prevádzkou kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ na ul. R. Jašíka č. 8815/19 a   č. 639/17 vo Zvolene situovanej k mestskej komunikácii a bytovému domu na ul. R. Jašíka č. 1874/10 a 12 a to z dôvodu legitímnej obavy z narušovania pokojného bývania, nočného kľudu a znižovania kvality bývania v tejto lokalite. Občania a obyvatelia  bytového domu č. 1874/10 a 12 na ul. R. Jašíka v petícii nesúhlasia s povolením stavebných úprav pred uvedenou prevádzkou prípadne s rozširovaním spevnených plôch  a terás na úkor existujúcej zelene, a zároveň vyjadrujú nesúhlas aj s dodatočne schválenými prípadnými stavebnými úpravami, v rámci ktorých by došlo k vybudovaniu terasy, resp. inej spevnenej plochy, a ktoré by boli uskutočnené bez stavebného povolenia.

Mesto Zvolen oznámilo výsledok vybavenia petície osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci Listom č. P- 622/216 zo dňa 19.08.2016, v ktorom uviedlo, že zo strany Mesta Zvolen, resp. stavebného úradu nie je možné v zmysle platných právnych predpisov nevydať stavebné povolenie, resp. dodatočné stavebné povolenie v prípade, ak sa preukáže, že stavba spevnenej plochy alebo terasy pred prevádzkou kaviarne a cukrárne „ PIKOLO“ nebude v rozpore s verejnými záujmami.  Taktiež Mesto Zvolen osobu určenú na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci oboznámilo so skutočnosťou, že v prípade, že sa bude vyjadrovať v rámci konania o vydanie dodatočného stavebného povolenia bude  naďalej trvať na nesúhlase so zriadením terasy v súlade so svojím stanoviskom č. 05-1782/TE7/2015 zo dňa 25.06.2015. V stanovisku Mesta Zvolen č. 05-1782/TE7/2015 zo dňa 25.06.2015 k architektonickej štúdii stavby „ Polyfunkčný dom – prestavba a dostavba“ Zvolen, Ul. Jašíka 639/15-17  bol stavebník informovaný o nesúhlase Mesta Zvolen, vlastníkov bytov  Jašíkova 1874/10,12 s VMČ 1 s výstavbou terasy situovanej do ulice R. Jašíka v rámci prestavby a dostavby polyfunkčného domu.

Stavebný úrad dňa 24.04.2017 začal konanie o nariadení odstránenia stavby a oznámil listom             č.j.: SÚ 2460/2016-4-ozn.Po jeho začatie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.  Stavebný  úrad  podľa  ustanovení  § 21 ods. 1 zákona  č.  71/1967 Zb. o  správnom  konaní  (správny  poriadok) v znení neskorších predpisov upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože to povaha veci nevyžaduje. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská.

Na stavebný úrad bola dňa 15.05.2017 doručená  „Námietka voči oznámeniu o začatí konania o nariadení odstránenia stavby“ od Jána Mišányho, P.Jilemnického č. 531/20, Detva, kde poukazuje, že nebolo stavebným úradom zohľadnené na aký účel boli vyhotovené betónové pätky pred prevádzkou kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ na ul. R. Jašíka č. 8815/19 a č. 639/17 vo Zvolene. Na betónových pätkách má byť podľa vyjadrenia stavebníka zábradlie, ktoré má plniť bezpečnostnú funkciu, teda má slúžiť najmä tomu, aby sa obmedzil prístup hlavne malých detí na cestu pri vychádzaní z prevádzky „PIKOLO“, ktorá je určená pre rodičov s deťmi. Bezpečnostnú funkciu pätiek so zábradlím majú plniť bez ohľadu na to, či bude pred prevádzkou zriadená oddychová zóna pre rodiny s deťmi alebo nie.

Stavebný úrad uvedenú pripomienku zamieta. Základové pätky sú zrealizované podľa „Dokumentácie skutočného vyhotovenia – Zameranie skutkového  stavu osadených betónových pätiek na pozemku KN-C parc. č. 1084/3 a 1084/55“ vypracovaného Ing. Beátou Smolkovou – geodetické práce, V.P. Tótha 17, Zvolen pod č. zákazky 37 056 565-143/16 vo vzdialenosti 0,42 až 0,5 m od okraja pozemku stavebníka a cca 6,6 m od objektu prevádzky kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ . Medzi pozemkom vo vlastníctve stavebníka a okrajom miestnej komunikácie sa nachádza pás pozemku KN „C“ č. 2044/34 KN „E“ č. 93962/14 v k.ú. Môťová vo vlastníctve Mesta Zvolen podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1.

Podľa § 28 ods. 2 písm. b)  vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zábradlie sa nemusí zriadiť pri hĺbke voľného priestoru najviac 3,0 m, ak je na voľnom okraji pochôdznej plochy s bežnou alebo nízkou prevádzkou vytvorený nepochôdzny bezpečnostný pás široký  najmenej 1500 mm, ktorý je zreteľne vymedzený.

Pred prevádzkou kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ na ul. R. Jašíka č. 8815/19 a   č. 639/17 vo Zvolene, je pozdĺž objektu vybudovaný chodník zo zámkovej dlažby o šírke 2100 mm. Chodník vedený pozdĺž objektu je v dostatočnej vzdialenosti od kraja miestnej komunikácie -  cca 7,0 m - a priestor medzi chodníkom a komunikáciou je oddelený terénom, ktorý sa zvažuje k miestnej komunikácii.  Výškový rozdiel medzi úrovňou chodníka a úrovňou komunikácie je 1,9 m.  Plocha medzi komunikáciou a chodníkom bola stavebným povolením č.j.: SÚ 3735/2015-4-rozh.Po povolená ako plocha, ktorá  mala byť upravená zasypaním priehlbín, pričom spád plochy mal ostať aj naďalej smerom k miestnej komunikácii. Plocha sa mala zatrávniť a mala sa vysadiť nová nízka zeleň. Podľa vydaného stavebného povolenia táto plocha nemala slúžiť ako plocha pochôdzna – pre pobyt alebo pohyb osôb.  

Pochôdzna plocha  je podľa STN 74 3305  plocha určená na pobyt alebo pohyb (po rovine, po schodoch alebo po šikmej rampe (podľa STN 73 4130)) a pôdorysnými rozmermi najmenej 300x300 mm. 

Podľa STN 74 3305 sa zábradlie  musí zhotoviť na voľnom okraji pochôdznej plochy, pred ktorým je voľný priestor. 

V okolí betónových pätiek smerom ku komunikácii, v ktorých by malo byť osadené bezpečnostné zábradlie sa nenachádza voľný priestor tak ako je to definované v STN 74 3305, takže realizovanie bezpečnostného zábradlia, ktoré by malo byť osadené na okraji nepochôdznej plochy (zatrávnenej ploche) do betónových pätiek  je v tomto prípade neopodstatnené.

Neopodstatnené je aj realizovanie akýchkoľvek oplotení na tomto území,  pretože  v zmysle záväznej časti ÚPN Mesta Zvolen vyhlásenej VZN č. 83/2004 v znení neskorších zmien a doplnkov v kapitole B.22.3. Regulatívy funkčného členenia  využívania územia mestských sektorov, regulatívy kompozičné a funkčného využitia plôch pre sektor SEKIER - MÔŤOVÁ  je zadefinované, že na  území mestského sektoru pri realizácii nových investičných zámerov nie je dovolené povoľovať výstavbu oplotení areálov prevádzok a zariadení mestotvorného charakteru.

Vykonaním štátneho stavebného dohľadu dňa 06.06.2016 bolo zistené na stavbe, že stavebník začal s úpravou plochy pred prevádzkou kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ na ul. R. Jašíka č. 8815/19 a   č. 639/17 vo Zvolene za účelom vytvorenie terasy, spevnenej plochy, ktorej súčasťou sú už zrealizované  betónové pätky (6 ks, ktoré do terénu osadil) bez  stavebného povolenia.

Na základe zistených skutočností stavebný úrad voči stavebníkovi začal postupovať v súlade s ustanovením § 88a stavebného zákona - konanie o dodatočnom povolení stavby.  Stavebník bol vyzvaný na vykonanie nápravy a predloženie dokladov, ktorými mal preukázať, že  dodatočným povolením stavby nebudú porušené verejné záujmy. 

Podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore  s ním  alebo  bez  písomného  oznámenia  stavebného  úradu  podľa  § 57  ods. 2  stavebného  zákona pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom.

I napriek tomu, že pojem „verejný záujem“ je v stavebnom zákone definovaný veľmi stručne, stavebný úrad má za to, že verejný záujem je opakom tzv. súkromného záujmu, a z povahy veci je možné odvodiť, že ide o taký záujem, ktorý by bolo možné označiť za všeobecný či verejnoprospešný, ktorého nositelia sú síce bližšie neurčení,  ale aspoň rámcovo determinovateľní, a to okruhom či spoločenstvom osôb, ako tzv. verejnosť. Verejnosťou v tomto prípade sú účastníci konania – vlastníci a obyvatelia susedných bytových domov ale aj ostatní účastníci konania, ktorí  nesúhlasia s výstavbou spevnenej plochy a terasy pred prevádzkou objektu kaviarne a cukrárne „PIKOLO“ na ul. R. Jašíka č. 8815/19 a   č. 639/17 vo Zvolene na pozemku parcela  „C“ č. 1084/55  a 1084/3 v k.ú. Môťová, čoho dôkazom sú už vyššie uvedené petície a nesúhlasné vyjadrenia účastníkov konania. Tieto záujmy nesmú byť v rozpore s platnými právnymi predpismi, pričom verejné  záujmy súvisia s režimom  verejného práva, ako i s poslaním a úlohou verejnej moci.

Skutočnosť, že predmetná stavba bola postavená bez stavebného povolenia bola v konaní nepochybne dokázaná. Predmetnú stavbu nie je možné dodatočne povoliť, pretože stavebný úrad má za to, že  stavba je v rozpore s verejným záujmom a preto stavebný úrad nariaďuje odstránenie tejto stavby.

Stavebný úrad pri určení lehoty na odstránenie stavby vychádzal zo skutkového stavu a vo výroku tohto rozhodnutia určil primeranú lehotu na odstránenie stavby.

Upozornenie:

Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, pokiaľ ju nevyvolal ich závadný stav. Náklady zabezpečovacích prác, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby (§ 89 ods. 2 stavebného zákona).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta Zvolen


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test