Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné povolenie stavby pod názvom: Osadenie záhradnej chatky, záhradkárska osada Hájik 5, ZvolenVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 2436/2017-Šm

 

Zvolen, dňa 12.7.2017

Vybavuje:
Tel.:

Bc. Zdenka Šmidtová

045/5303285

 

 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

Stavebné povolenie stavby pod názvom: Osadenie záhradnej chatky, záhradkárska osada Hájik 5, Zvolen

Stavebné povolenie stavby pod názvom: Osadenie záhradnej chatky, záhradkárska osada Hájik 5, Zvolen

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú mu dňa 2.6.2017 podali Igor Valkovec a manželka Soňa Valkovcová, E. P. Voljanského 1368/6, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

v   s p o j e n o m   ú z e m n o m   a   s t a v e b n o m   k o n a n í

na stavbu pod názvom: Osadenie záhradnej chatky, záhradkárska osada Hájik 5, Zvolen (ďalej len "stavba") na pozemku evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 1402/21 v katastrálnom území Môťová.

Stavba obsahuje:

Osadenie dreveného záhradného domčeka "TARO" model "B" s pôdorysným rozmerom 2,95x2,40m. Domček bude osadený na spevnenú plochu rozmerov 4,0x4,0m, ktorá sa upraví odstránením humusovitej poľnohospodárskej pôdy v hrúbke 25-30cm, odstránená pôda sa nahradí násypom zo štrkodrvy, do ktorého sa položí zámková dlažba. Záhradný domček bude bez pripojenia na inžinierske siete, dažďové vody zo strechy budú zvedené voľne na terén.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:

 1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 1402/21 v katastrálnom území Môťová tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese osadenia v mierke 1:300, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie.
 2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa  bezpečnosti práce a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
 5. Stavba bude ukončená najneskôr do 30.9.2017.
 6. Stavba bude uskutočnená svojpomocne. Odborný dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať: Ing. Peter Kamiač, Hviezdoslavova 320/9, Budča, Ev. č. 03146*10*.
 7. Poloha stavby bude vytýčená pred jej uskutočnením oprávnenou osobou na vykonávanie geodetických a kartografických činností.
 8. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce základné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, ako aj všeobecné technické požiadavky na stavby podľa príslušných ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 9. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43i stavebného zákona, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy.
 10. Stavebník pri uskutočňovaní stavby zabezpečí ochranu existujúcich stavbou dotknutých inžinierskych sietí technického vybavenia územia, vrátane požiadaviek na pripojenie stavby, križovanie, resp. súbeh vedenia trasy novo navrhovaných inžinierskych sietí stavby s existujúcimi sieťami, stanovených ich vlastníkmi.
 11. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby písomne v lehote do 15 dní od zahájenia prác.
 12. Pri prevoze stavebných materiálov a odpadov nesmú byť znečisťované pozemné komunikácie. V prípade ich znečistenia stavebník zabezpečí okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty.
 13. Počas výstavby nesmú byť poškodené verejné zariadenia (komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie). V prípade, že k ich poškodeniu dôjde, je stavebník povinný bezodkladne o tom upovedomiť MsÚ Zvolen, odbor výstavby, životného prostredia a dopravy a poškodené zariadenie uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 14. S odpadmi vzniknutými pri stavbe a následnej vlastnej prevádzke, je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve - dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 15. Stavbu alebo jej časť bude možné užívať na základe kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu vydaného na základe návrhu stavebníkov.

Odôvodnenie:

Dňa 2.6.2017 podal stavebník stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona.

Stavebný úrad dňa 8.6.2017 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Podľa ustanovení § 36 ods. 2 a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a úplné posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 37 a  62 stavebného zákona a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, na základe čoho rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania: Igor Valkovec, Soňa Valkovcová. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý odvolaním napadnuté rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

 

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test