Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Rekonštrukcia rodinného domu súp. č. 1145 na bytový dom na Ul. J. Hollého, Zvolen“Vytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 2696/2017-Hr

 

Zvolen, dňa 11.7.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Zita Hriňová

045/5303 285

 

 

 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Rekonštrukcia rodinného domu súp. č. 1145 na bytový dom na Ul. J. Hollého, Zvolen“

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Rekonštrukcia rodinného domu súp. č. 1145 na bytový dom na Ul. J. Hollého, Zvolen“

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Rekonštrukcia rodinného domu súp. č. 1145 na bytový dom na Ul. J. Hollého, Zvolen“

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), vedie podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona konanie o nariadení odstránenia stavby „Rekonštrukcia rodinného domu súp. č. 1145 na bytový dom na Ul. J. Hollého, Zvolen“ (ďalej len "stavba") na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 2730, 2801/9, 2801/117, 2801/119, 2801/120, 5228, register "E" parc. č. 2797, 2800 v katastrálnom území Zvolen.

Peter Hlinka, Pred jarkami 1454/10, 962 31  Veľká Lúka preukázal, že stavbu nie je nutné odstrániť, podal žiadosť o dodatočné povolenie stavby a predložil doklady, ktoré si stavebný úrad vyžiadal ku jej dodatočnému povoleniu.

Stavba obsahuje:

Zmenu existujúcej bytovej budovy evidovanej v katastri nehnuteľností pod súp. č. 1145 s popisom stavby "Rodinný dom" na pozemku KN register "C" parc. č. 2730 v katastrálnom území Zvolen na bytový dom, ktorý bude obsahovať 8 bytových jednotiek. Podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala architektúra s.r.o., Očová overená Ing. arch. Martinom Škovierom reg. č. 1710AA s dátumom 07/2016, bude stavba pozostávať zo stavebných úprav a nadstavby budovy, prekrytou plytkou asymetrickou sedlovou strešnou konštrukciou s vikierom od uličnej strany, s krytinou z falcovaného plechu, max. výška hrebeňa strechy bude + 14,365 m od podlahy schodiska (chodby) (pôvodná výška + 11,76 m).

Navrhovaná dispozícia objektu:

1. PP: chodba, nebytové priestory, kotolňa, sklad,

1. NP: 1 x 3-izbový byt, 1 x 2-izbový byt, schodisko (chodba),

2. NP: 1 x 3-izbový byt, 1 x 2-izbový byt, schodisko,

3. NP: 1 x 3-izbový byt, 1 x 2-izbový byt, schodisko.

4. NP: 1 x 3-izbový byt, 1 x 2-izbový byt, chodba.

Podlahová plocha bytových jednotiek celkom: 493,78 m2

Podlahová plocha spoločných priestorov: 34,96 m2

Súčasťou stavby bude vybudovanie 11 parkovacích státí, z toho jedno pre imobilných, spolu so zriadením nového vjazdu na Ul. J. C. Hronského a prístupom k týmto parkovacím miestam. Pripojenie stavby k inžinierskym sieťam ostáva bez zmeny.

Stavebný úrad oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby; účastníci tohto konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Účastníci konania môžu nahliadať do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu vo Zvolene na Nám. slobody 22 v úradné hodiny (Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí pri neprítomnosti osoby ktorú zastupuje predložiť písomné splnomocnenie na jej zastupovanie.

 

 

 

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test