Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ - URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZVOLEN, ZÁPAD - BARINYVytlačiť
 

Mesto Zvolen, ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) a obstarávateľ urbanistickej štúdie podľa § 4 stavebného zákona oznamuje verejnosti prerokovanie návrhu urbanistickej štúdie „Zvolen, Západ - Bariny“, ktoré sa uskutoční v termíne od 20.7.2017 do 21.8.2017.

Urbanistická štúdia rieši návrh polyfunkčných objektov a športovo-rekreačného zázemia obyvateľov mesta s potrebnou dopravnou a technickou infraštruktúrou.

Širšie vzťahy a Komplexný urbanistický návrh sú vystavené na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli Mestského úradu a na území riešenom urbanistickou štúdiou.

Kompletná dokumentácia je verejnosti prístupná k nahliadnutiu na MsÚ, odbore územného plánovania 3.posch. č. dv. 355 a 366 od 7,30 do 15,30 h. a na webovej stránke mesta Zvolen www.zvolen.sk. /stratégie, územný plán mesta Zvolen, urbanistické štúdie/.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu urbanistickej štúdie na MsÚ Zvolen, odbor územného plánovania do 21.8.2017. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.
 

                                                                                                            Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta Zvolen

Ing. Miroslava Ivanová                                                                                   
odborne spôsobilá osoba                                                               
na obstarávanie ÚPP a ÚPD


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test