Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Prístavba predsadených lodžií k bytovému domu T. Vansovej 1548/9-11, ZvolenVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 2491/2017-Pa

 

Zvolen, dňa 1.8.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Viera Paniaková

045/5303 268

 

 

 

 

Verjná vyhláška

oznámenie o začatí stavebného konania

 

Vlastníci bytov v bytovom dome, združení v Spoločenstve vlastníkov bytov T. Vansovej I., Ul. T. Vansovej č. 1548/9-11, 960 01  Zvolen, ktorých zastupuje Dušan Čemsák, predseda SVB, T. Vansovej 1548/11, 960 01 Zvolen, ktorého zastupuje REVITALSTAV SK, Ing. Rastislav Ševčík, IČO 45362564, Kragujevská 12, 010 01  Žilina (ďalej len "stavebníci") dňa 7.6.2017 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby pod názvom:

Prístavba predsadených lodžií k bytovému domu T. Vansovej 1548/9-11, Zvolen

na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 850/1, 851/1 v katastrálnom území Zvolen. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

  • odstránenie pôvodných konštrukcií 11 ks "francúzskych balkónikov" - železobetónovej dosky a kovového zábradlia na západnej fasáde bytového domu, vybúranie pásu tepelnej izolácie v mieste osadenia betónových lodžií
  • uskutočnenie 11 ks predsadených lodžií zo železobetónových prefabrikovaných dielcov typu REVITSLSTAV na západnej stene bytového domu, v miestach pôvodných francúzskych balkónikov, vynechaný bude prízemný byt č. 2 vo vchode č. 9. Lodžie budú povrchovo upravené farebným náterom. Celkový pôdorysný rozmer lodžií bude 3600 x 1450 mm, zvislý modul bude 2800 mm, zábradlie bude plné betónové, výšky 1100 mm. Konštrukcia lodžií bude od budovy oddelená vloženou tepelnou izoláciou XPS hr. 100 mm, k nosným prvkom bytového domu bude pripojená oceľovými tyčami, kotvenými do stropov a uložením ozubov spodných stenových panelov do káps v stenách suterénu.     

tak, ako je zrejmé z projektovej dokumentácie, spracovanej v apríli 2017 Ing. Jánom Nogom, autorizovaným stavebným inžinierom v odbore Stavebné konštrukcie, konštrukčné riešenie a statika spracované v máji 2017 Ing. Andrejom Čajkom, autorizovaným stavebným inžinierom v odbore Statika stavieb.

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Zvolen, úradné dni Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru stavebnej správy


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test