Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Prístavba predsadených lodžií k bytovému domu T. Vansovej 1548/9-11, ZvolenVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 2491/2017-Pa

 

Zvolen, dňa 1.8.2017

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Viera Paniaková

045/5303 268

 

 

 

 

Verjná vyhláška

oznámenie o začatí stavebného konania

 

Vlastníci bytov v bytovom dome, združení v Spoločenstve vlastníkov bytov T. Vansovej I., Ul. T. Vansovej č. 1548/9-11, 960 01  Zvolen, ktorých zastupuje Dušan Čemsák, predseda SVB, T. Vansovej 1548/11, 960 01 Zvolen, ktorého zastupuje REVITALSTAV SK, Ing. Rastislav Ševčík, IČO 45362564, Kragujevská 12, 010 01  Žilina (ďalej len "stavebníci") dňa 7.6.2017 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby pod názvom:

Prístavba predsadených lodžií k bytovému domu T. Vansovej 1548/9-11, Zvolen

na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 850/1, 851/1 v katastrálnom území Zvolen. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

  • odstránenie pôvodných konštrukcií 11 ks "francúzskych balkónikov" - železobetónovej dosky a kovového zábradlia na západnej fasáde bytového domu, vybúranie pásu tepelnej izolácie v mieste osadenia betónových lodžií
  • uskutočnenie 11 ks predsadených lodžií zo železobetónových prefabrikovaných dielcov typu REVITSLSTAV na západnej stene bytového domu, v miestach pôvodných francúzskych balkónikov, vynechaný bude prízemný byt č. 2 vo vchode č. 9. Lodžie budú povrchovo upravené farebným náterom. Celkový pôdorysný rozmer lodžií bude 3600 x 1450 mm, zvislý modul bude 2800 mm, zábradlie bude plné betónové, výšky 1100 mm. Konštrukcia lodžií bude od budovy oddelená vloženou tepelnou izoláciou XPS hr. 100 mm, k nosným prvkom bytového domu bude pripojená oceľovými tyčami, kotvenými do stropov a uložením ozubov spodných stenových panelov do káps v stenách suterénu.     

tak, ako je zrejmé z projektovej dokumentácie, spracovanej v apríli 2017 Ing. Jánom Nogom, autorizovaným stavebným inžinierom v odbore Stavebné konštrukcie, konštrukčné riešenie a statika spracované v máji 2017 Ing. Andrejom Čajkom, autorizovaným stavebným inžinierom v odbore Statika stavieb.

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Zvolen, úradné dni Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru stavebnej správy


 
 

webygroup
USD1.2299
CZK25.337
GBP0.87940
HUF312.88
PLN4.1698
HRK7.4365
RUB69.4480

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test