Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o podanom odvolaní proti rozhodnutiu Mesta Zvolen o nariadení odstrániť stavbu 6 ks železobetónových pilierov pred prevádzkou kaviarne a cukrárne PIKOLO na Ul. R.Jašíka vo ZvoleneVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 2460/2016-6-dopl.Po

 

Zvolen, dňa 07.08.2017

Č.j.:

Vybavuje:
Tel.:

SÚ 1950/2016, SÚ 759/2017

Ing. Soňa Poláčiková

045/5303 223

 

 

 

Verejná vyhláška

oznámenie o podanom odvolaní

Mesto Zvolen vydalo dňa 11.07.2017 rozhodnutie pod č.j.: SÚ 2460/2016-5-rozh.Po., SÚ 1950/2016, SÚ 759/2017, ktorým nariadilo odstránenie stavby - 6 ks železobetónových pilierov z debniacich tvárnic o rozmere 200x200 mm, výšky cca 1,0 m osadených na betónových pätkách pevne spojených so zemou  (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1084/3, 1084/55 v katastrálnom území Môťová. Vlastníkom stavby a pozemku na ktorom sú osadené piliere je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 212 Ján Mišány, bytom P. Jilemnického 531/20, Detva.

Proti tomuto rozhodnutiu podala JUDr. Ľubica Blažejová, advokátka, zapísaná v SAK 3495, 974 11 Banská Bystrica, Krivánska 4, kancelária Skuteckého 30, zastupujúca Jána Mišányho, bytom P.Jilemnického 531/20, Detva na základe splnomocnenia,  v zákonnej lehote odvolanie.

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní upovedomuje účastníkov konania o podanom odvolaní.   Kópia tohto odvolania je priložená v prílohe.

Účastníci konania sa môžu vyjadriť k podanému odvolaniu do 3 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. K neskôr podaným vyjadreniam sa nebude prihliadať.

 

 

Ing. Ján Šutý

vedúci odboru stavebnej správy

Príloha:

kópia odvolania  
 

Súbor na stiahnutie odvolanie.pdf odvolanie.pdf (4.6 MB)

 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test