Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o podanom odvolaní proti rozhodnutiu Mesta Zvolen o nariadení odstrániť stavbu 6 ks železobetónových pilierov pred prevádzkou kaviarne a cukrárne PIKOLO na Ul. R.Jašíka vo ZvoleneVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 2460/2016-6-dopl.Po

 

Zvolen, dňa 07.08.2017

Č.j.:

Vybavuje:
Tel.:

SÚ 1950/2016, SÚ 759/2017

Ing. Soňa Poláčiková

045/5303 223

 

 

 

Verejná vyhláška

oznámenie o podanom odvolaní

Mesto Zvolen vydalo dňa 11.07.2017 rozhodnutie pod č.j.: SÚ 2460/2016-5-rozh.Po., SÚ 1950/2016, SÚ 759/2017, ktorým nariadilo odstránenie stavby - 6 ks železobetónových pilierov z debniacich tvárnic o rozmere 200x200 mm, výšky cca 1,0 m osadených na betónových pätkách pevne spojených so zemou  (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1084/3, 1084/55 v katastrálnom území Môťová. Vlastníkom stavby a pozemku na ktorom sú osadené piliere je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 212 Ján Mišány, bytom P. Jilemnického 531/20, Detva.

Proti tomuto rozhodnutiu podala JUDr. Ľubica Blažejová, advokátka, zapísaná v SAK 3495, 974 11 Banská Bystrica, Krivánska 4, kancelária Skuteckého 30, zastupujúca Jána Mišányho, bytom P.Jilemnického 531/20, Detva na základe splnomocnenia,  v zákonnej lehote odvolanie.

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní upovedomuje účastníkov konania o podanom odvolaní.   Kópia tohto odvolania je priložená v prílohe.

Účastníci konania sa môžu vyjadriť k podanému odvolaniu do 3 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. K neskôr podaným vyjadreniam sa nebude prihliadať.

 

 

Ing. Ján Šutý

vedúci odboru stavebnej správy

Príloha:

kópia odvolania  
 

Súbor na stiahnutie odvolanie.pdf odvolanie.pdf (4.6 MB)

 
 

webygroup
USD1.2299
CZK25.337
GBP0.87940
HUF312.88
PLN4.1698
HRK7.4365
RUB69.4480

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test