Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie konania k žiadosti o dodatočné povolenie zmeny stavby: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská  vo ZvoleneVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen


Č. j.: SÚ 3111/2017-2-ozn.Po                                                                             Zvolen, dňa 08.08.2017

Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY

 

Mesto Zvolen, IČO 00320439, Námestie slobody 2525/22, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebník") dňa 28.07.2017 podalo stavebnému úradu žiadosť o dodatočné povolenie nepovolenej zmeny stavby pred jej dokončením pod názvom: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská  vo Zvolene" na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 3410/50, 3410/490, register "E" parc. č. 3446/3, 3446/5 v katastrálnom území Zvolen. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.

Stavby obsahuje:

Predmetom dodatočného stavebného povolenia je rekonštrukcia obratiska pre autobusy mestskej hromadnej dopravy a autobusovej zástavky MHD, ktoré sú riešené na ploche, ktorá slúžila aj pôvodne na tento účel. Nachádza sa na konci Tulskej ulice vľavo, pred križovatkou ulice Strážska cesta  (cesta III/2460).

Odstránená je celá jestvujúca konštrukcia vozovky a chodníkov. Uskutočnená je výmena podložia v hr. 0,5 m. 

Výškový návrh nivelety vozovky sa prispôsobí napojeniu na Tulskú ulicu. Priečny sklon vozovky a chodníkov je navrhnutý 2%. Odvedenie dažďových vôd z navrhnutej komunikácie  a chodníkov zabezpečí ich priečny a pozdĺžny sklon nivelety a navrhnuté uličné vpusty, ktoré sú pomocou kanalizačných prípojok zaústené do jestvujúcej kanalizácie.

Konštrukcia vozovky: asfaltový betón AC11O hr. 50 mm. Konštrukcia chodníkov pre peších: zámková dlažba betónová hr. 60 mm.

Mesto Zvolen, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), a podľa § 3a ods. 4  zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje podľa § 88a ods. 7 stavebného zákona v súčinnosti s § 61 ods.1 stavebného zákona začatie konania o dodatočnom povolení stavby.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby svoje pripomienky a námietky uplatnili do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány o stanoviská k predmetu tohto konania. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov v budove Mestského úradu vo Zvolene na Nám. slobody 22 (úradné hodiny: Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí pri neprítomnosti osoby ktorú zastupuje predložiť písomné splnomocnenie na jej zastupovanie.

 

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru stavebnej správy


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test