Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

STAVEBNÉ POVOLENIE Prístavba predsadených lodžií k bytovému domu T. Vansovej 1548/9-11, Zvolen Vytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 2491/2017-Pa-3-rozh.

 

Zvolen, dňa 21.8.2017

 

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Viera Paniaková

045/5303 268

 

 

 

 

             

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 7.6.2017 podali Vlastníci bytov v bytovom dome, združení v Spoločenstve vlastníkov bytov T. Vansovej I., Ul. T. Vansovej 1548/9-11, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebníci"), ktorých zastupuje Dušan Čemsák, predseda SVB, T. Vansovej 1548/11, 960 01 Zvolen, ktorého zastupuje REVITALSTAV SK, s.r.o., Ing. Rastislav Ševčík, IČO 45362564, Kragujevská 12, 010 01  Žilina a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

stavby pod názvom

Prístavba predsadených lodžií k bytovému domu T. Vansovej 1548/9-11, Zvolen

(ďalej len "stavba") na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 850/1, 851/1 v katastrálnom území Zvolen.

Stavba obsahuje: 

 • odstránenie pôvodných konštrukcií 11 ks "francúzskych balkónikov" - železobetónovej dosky a kovového zábradlia na západnej fasáde bytového domu, vybúranie pásu tepelnej izolácie v mieste osadenia betónových lodžií
 • uskutočnenie 11 ks predsadených lodžií zo železobetónových prefabrikovaných dielcov typu REVITALSTAV na západnej stene bytového domu, v miestach pôvodných francúzskych balkónikov, vynechaný bude prízemný byt č. 2 vo vchode č. 9. Lodžie budú povrchovo upravené farebným náterom. Celkový pôdorysný rozmer lodžií bude 3600 x 1450 mm, zvislý modul bude 2800 mm, zábradlie bude plné betónové, výšky 1100 mm. Konštrukcia lodžií bude od budovy oddelená vloženou tepelnou izoláciou XPS hr. 100 mm, k nosným prvkom bytového domu bude pripojená oceľovými tyčami, kotvenými do stropov a uložením ozubov spodných stenových panelov do káps v stenách suterénu.

Pre uskutočnenie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Ján Noga, autorizovaný stavebný inžinier v odbore Stavebné konštrukcie, konštrukčné riešenie a statika spracované Ing. Andrejom Čajkom, autorizovaným stavebným inžinierom v odbore Statika stavieb  a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho  povolenia stavebného úradu.
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 3. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce základné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, ako aj všeobecné technické požiadavky na stavby podľa príslušných ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 4. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky: zhotoviteľom bude REVITALSTAV SK, s.r.o., IČO 45362564, Kragujevská 12, 010 01  Žilina.
 6. Stavebníci oznámia stavebnému úradu začatie stavby písomne v lehote do 15 dní od zahájenia prác.
 7. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie svojím vyjadrením (záväzným stanoviskom) č.j. OU-ZV-OSZP-2017/008423/RAP/vyj. zo dňa 12.6.2017 stanovuje za úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve pre stavbu nasledovné podmienky:
 • So vzniknutými  odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve - dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Pri nakladaní s odpadmi je potrebné dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva.
 • So stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku rekonštrukčných prác a súvisiacich stavebných úprav je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
 • Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s rekonštrukčnými prácami  a súvisiacimi stavebnými úpravami je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
 • Ku kolaudačnému konaniu je potrebné požiadať o vydanie vyjadrenia podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. V žiadosti bude okrem iných, zákonom stanovených náležitostí potrebné deklarovať spôsob naloženia s odpadmi vzniknutými v priebehu rekonštrukčných prác, stavebných úprav, resp. prípadných ďalších súvisiacich činností.
 1. Pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť také opatrenia, aby bolo možné vo výhľade uvažovať s uskutočnením predsadenej lodžie pri byte č. 2 vo vchode č. 9.
 2. Povrchovú úpravu stenových a stropných panelov farebne prispôsobiť existujúcemu svetlobéžovému odtieňu fasády v miestach inštalácie lodžií. V prípade požiadavky na iné farebné riešenie je potrebné návrh vopred konzultovať s Mestským úradom Zvolen, odborom územného plánovania. 
 3. Zabezpečiť ochranu strešných panelov proti poveternostným vplyvom a odvedenie dažďovej vody zo strešných panelov. V prípade použitia plechovej strešnej krytiny je potrebné jeho farebnú úpravu prispôsobiť existujúcim klampiarskym výrobkom na bytovom dome. 
 4. Plné lodžiové zábradlia sú charakteristické pre neskoršiu, panelovú bytovú výstavbu. Odporúčame zvážiť ich nahradenie oceľovou pravouhlou konštrukciou zábradlí s výplňou.
 5. Objekty zariadenia staveniska, skládky materiálov a montážne plochy je potrebné umiestniť len na pozemkoch vo vlastníctve stavebníkov. V prípade, že počas výstavby bude potrebný záber verejného priestranstva, sú stavebníci povinní min. 30 dní vopred požiadať o povolenie Mestský úrad Zvolen, odbor výstavby, životného prostredia a dopravy.
 6. Pri prevoze stavebných materiálov a odpadov nesmú byť znečisťované miestne komunikácie a verejné priestranstvá. Prepravca musí rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a vyhlášku. Č. 35/1984 Zb. V prípade ich znečistenia stavebník zabezpečí okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty.
 7. Počas výstavby nesmú byť poškodené verejné zariadenia (miestne komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie, dopravné značenie, verejná zeleň a iné). V prípade, že k ich poškodeniu dôjde, sú stavebníci povinní bezodkladne o tom upovedomiť Mestský úrad Zvolen, odbor výstavby životného prostredia a dopravy, a poškodené zariadenie uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 8. Po ukončení stavby musia byť použité pozemky, verejné priestranstvá a verejná zeleň uvedené do pôvodného stavu.
 9. Stavbu alebo jej časť bude možné užívať na základe kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu vydaného na základe návrhu stavebníka.

Odôvodnenie:

Dňa 7.6.2017 podali stavebníci stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Pretože žiadosť nebola úplná a neboli doložené všetky podklady potrebné pre riadne posúdenie prípustnosti stavby, stavebníci boli dňa 27.6.2017 vyzvaní na doplnenie žiadosti. Zároveň bolo stavebné konanie z tohto dôvodu prerušené. Žiadosť bola doplnená dňa 31.7.2017.

Stavebný úrad oznámil dňa 1.8.2017 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Zvolen v dňoch od 2.8.2017 do 17.8.2017 a zároveň zverejnená na internetovej stránke Mesta Zvolen. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej uskutočnením za podmienok, určených v tomto rozhodnutí nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mesto Zvolen.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby, na základe čoho rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania: Vlastníci bytov v bytovom dome: Etela Lepiešová, Mgr. Marta Lepiešová, Mária Rusinková, Božena Králová, Stanislava Pekáreková, Ing. Štefan Kelemen, Mária Kelemenová, Elena Valocková, Ing. Rastislav Španka, Ľubica Španková, Pavel Stankovič, Nataša Albertová, Oľga Krajčiová, Ing. Jozef Chripko, Igor Bujna, Dušan Čemsák, Ing. Ján Noga PRONOX, Ing. Andrej Čajka. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie možné preskúmať súdom.

 

 

 

 

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta

 

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. c) ods. 2  vo výške 100,00 € bol zaplatený dňa 7.6.2017 v pokladni Mestského úradu vo Zvolene, doklad č. 1/11261/2017.

Príloha pre stavebníkov:

 • overená projektová dokumentácia

 

Doručí sa:

účastníci konania
1. Dušan Čemsák, predseda SVB, T. Vansovej súp. č. 1548/11, 960 01  Zvolen
2. REVITALSTAV SK, Ing. Rastislav Ševčík, Kragujevská 12, 010 01  Žilina
3. Ing. Ján Noga PRONOX, Hviezdoslavova súp. č. 46/15, 965 01  Žiar nad Hronom - projektant
4. Ing. Andrej Čajka, Revišné súp. č. 246, 027 54  Veličná – projektant

dotknuté orgány
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Lieskovská cesta súp. č. 500/38, 960 01  Zvolen
6. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP súp. č. 96/50, Zvolen

ostatní
7. Mestský úrad Zvolen, odbor územného plánovania, Námestie slobody 22, 960 01  Zvolen
8. Mestský úrad Zvolen, organizačný odbor, Námestie slobody 22, 960 01  Zvolen
 

 

Verejnou vyhláškou sa stavebné povolenie doručuje účastníkom konania:

 1. Etela Lepiešová, T. Vansovej súp. č. 1548/9, 960 01  Zvolen
 2. Mgr. Marta Lepiešová, T. Vansovej súp. č. 1548/9, 960 01  Zvolen
 3. Mária Rusinková, T. Vansovej súp. č. 1548/9, 960 01  Zvolen
 4. Božena Králová, T. Vansovej súp. č. 1548/9, 960 01  Zvolen
 5. Stanislava Pekáreková, T.Vansovej súp. č. 1552/13, 960 01  Zvolen
 6. Ing. Štefan Kelemen, T.Vansovej súp. č. 1548/9, 960 01  Zvolen
 7. Mária Kelemenová, T.Vansovej súp. č. 1548/9, 960 01  Zvolen
 8. Elena Valocková, T.Vansovej súp. č. 1548/9, 960 01  Zvolen
 9. Ing. Rastislav Španka, T.Vansovej súp. č. 1548/11, 960 01  Zvolen
 10. Ľubica Španková, T.Vansovej súp. č. 1548/11, 960 01  Zvolen
 11. Pavel Stankovič, T.Vansovej súp. č. 1548/11, 960 01  Zvolen
 12. Nataša Albertová, T.Vansovej súp. č. 1548/11, 960 01  Zvolen
 13. Oľga Krajčiová, Tulská súp. č. 2461/29, 960 01  Zvolen
 14. Ing. Jozef Chripko, T. Vansovej súp. č. 1548/11, 960 01  Zvolen
 15. Igor Bujna, T. Vansovej súp. č. 1548/11, 960 01  Zvolen
 16. Dušan Čemsák, T. Vansovej súp. č. 1548/11, 960 01  Zvolen
   

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test