Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Stavebné úpravy v byte č. 1 v bytovom dome J. Jesenského 800/9, ZvolenVytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen


Č. j.: SÚ 23/2018-Pa-1-ozn.                                                                                  Zvolen, dňa 3.1.2018

Vybavuje: Ing. Viera Paniaková
Tel.: 045/5303 268

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 

Erik Kmetík, Mierová 674/13, 969 01  Banská Štiavnica (ďalej len "stavebník") dňa 28.12.2017 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby pod názvom:

Stavebné úpravy v byte č. 1 v bytovom dome J. Jesenského 800/9, Zvolen

a zmena rozvodov zemného plynu v suteréne bytového domu pre byt č. 1 (ďalej len „stavba“) na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739/1 v katastrálnom území Zvolen. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

1.stavebné úpravy v dvojizbovom byte na prízemí 1 + 3 podlažného murovaného bytového domu  za účelom zväčšenia kúpeľne jej spojením s uzavretým priestorom pôvodnej lodžie v rozsahu:

osadenie oceľových prekladov z valcovaných prierezov 3xI 120 mm dĺžky 1300 mm do nadpražia nosného muriva, v ktorom bude vytvorený nový spojovací otvor 

po 3 - 4 dňoch bude nasledovať vybúranie muriva z plných tehál pre vytvorenie nového prechodového otvoru rozmerov 1000/2000 mm

zamurovanie pôvodného okna rozmerov 300x1200 mm medzi lodžiou a WC; vetranie WC bude zabezpečené ventilátorom a plastovým potrubím, vedeným cez komoru do okenného otvoru

zamurovanie pôvodného dverného otvoru medzi halou a lodžiou

zateplenie parapetného muriva pod oknom pôvodnej lodžie a pod oknom kúpeľne polystyrénom hr. 100 mm

napojenie na studenú vodu bude pôvodné od vodomerov v suteréne zvlášť pre kúpeľňu a zvlášť pre kuchyňu a WC; teplá voda bude pripravovaná v plynovom kotle v suteréne , ležaté rozvody z plastových trubiek DN 20  budú vedené v podlahe k zariaďovacím predmetom v kúpeľni a do drezu v kuchyni

splašková kanalizácia bude napojená do dvoch existujúcich stúpačiek - č. 1 v kúpeľni a č. 2 v komore; pod stropom suterénu bude vedené kanalizačné potrubie PVC DN 50 z kuchynského drezu do stúpačky v komore, kanalizačným potrubím PVC DN 50 v podlahe bude odvedený odpad z vane, sprachy, umývadla a z práčky

v celom byte bude vybudované podlahové vykurovanie, okruhy budú napojené v rozdeľovači v hale

vyhotovenie nových povrchových vstiev podláh v byte, v izbách budú súčasné násypové vrstvy vymenené za nové pre podlahové vykurovanie

tak, ako je zrejmé z dokumentácie Statického posudku, spracovaného Ing. Jánom Hazuchom v novembri 2017

2.zmena zdroja vykurovania

zmenu rozvodov zemného plynu z pôvodného rozvodu k vykurovacím telesám GAMAT a ohrievaču teplej vody na rozvod k plynovému závesnému kotlu, a z pôvodného rozvodu k plynovému sporáku na rozvod k varidlovej plynovej doske

demontáž odbočky DN 25, ukončenej pred plynomerom v byte č. 1

premiestnenie plynomeru z priestoru bytu č. 1 do priestoru schodiska

novým zdrojom tepla bude plynový závesný kotol pre ÚK a prípravu TV

vybudovanie novej odbočky DN 25 z jestvujúcej stúpačky pre umiestnenie plynomeru v priestore schodiska

vedenie oceľového rozvodu DN 25 do priestoru chodby v suteréne s vedením pod stropom, odkiaľ bude napojený závesný plynový kotol s výkonom 12 kW, osadený pri vyvložkovanom prieduchu komína, kde bude vyvedený odvod spalín 

prívod spaľovacieho vzduchu bude z vonkajšieho priestoru vedením cez obvodovú stenu

tak, ako je zrejmé z dokumentácie, spracovanej Dušanom Slašťanom v decembri 2017.

 

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Zvolen, úradné dni Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Ing. Ján Šutý
vedúci odboru stavebnej správy


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test