Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

STAVEBNÉ POVOLENIE Vybudovanie parkoviska na ul. A.Hlinku vo ZvoleneVytlačiť
 

 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 3970/2017-4-rozh.Po

 

Zvolen, dňa 01.02.2018

 

Č. j.:

Vybavuje:
Tel.:

394/2018-4-rozh.Po

Ing. Soňa Poláčiková

045/5303 223

 

 

 

 

           

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

STAVEBNÉ POVOLENIE Vybudovanie parkoviska na ul. A.Hlinku vo Zvolene

Mesto Zvolen, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), a podľa § 3a ods. 4   zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,                                           v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 09.10.2017 podalo Mesto Zvolen, IČO 00320439, Námestie slobody 2525/22, 960 01  Zvolen (ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

stavby pod názvom:

"Vybudovanie parkoviska na ul. A.Hlinku vo Zvolene

(ďalej len "stavba") na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 2000/23, 4625/87, 5448/1 v katastrálnom území Zvolen.

Stavba obsahuje:

 • Jedná sa o rekonštrukciu  miestnej komunikácie a parkovacích miest na pozemku KN "C" č. 2000/23, 4625/87, 5448/1 v k.ú. Zvolen na ul. A Hlinku vo Zvolene v mieste križovatky s ulicou Podbeľová.  Rekonštrukcia  parkovacích plôch  a prístupovej komunikácie  bude smerovo a výškovo napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu. Navrhovaný počet parkovacích miest v centrálnej časti navrhovanej plochy je 20 kolmých parkovacích staní veľkosti 2,5x5 m v dvoch pruhoch po 10 stojísk medzi ktorými je navrhnutá komunikácia o šírke 6,0 m. Po obvode riešenej plochy bude vybudovaná jednosmerná komunikácia, kategórie MOU 5,5/30, funkčnej triedy C3, ktorá bude slúžiť ako obratisko a odstavisko pre autobusy MHD.  Medzi parkoviskami a komunikáciou budú pásy zelene. Všetky spevnené plochy budú mať kryt z asfaltobetónu  na zhutnených konštrukčných vrstvách z kameniva a štrkodrvy.   

 

Pre uskutočňovanie stavby stavebný úrad v súlade so znením § 66 stavebného zákona určuje nasledovné záväzné podmienky:

 1. Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou stavby overenou stavebným úradom v stavebnom konaní k tomuto rozhodnutiu.  Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
 2. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce základné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, ako aj všeobecné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 3. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43i stavebného zákona, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy, vrátane nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 4. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 5. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky prostredníctvom k tomu oprávnenej osoby zhotoviteľa, so zabezpečením vedenia stavby stavbyvedúcim. Zhotoviteľa stavby určeného vo výberovom konaní oznámi stavebník písomne stavebnému úradu v lehote do 15-ich dní po ukončení tohto výberového konania.
 6. Pri realizácii stavby je potrebné použiť len stavebné výrobky vhodné v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
 7. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, označené s uvedením údajov o stavbe.
 8. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. Súčasťou dokumentácie je stavebný denník.
 9. Stavebník  pri uskutočňovaní stavby zabezpečí ochranu  existujúcich stavbou dotknutých inžinierskych sietí technického vybavenia územia, vrátane požiadaviek na križovanie, resp. súbeh vedenia trasy novo navrhovaných inžinierskych sietí stavby s existujúcimi sieťami, stanovených ich vlastníkmi.
 10. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o ich vytýčenie a dodržať podmienky ich ochrany dané pri vytýčení.
 11. Pri realizácii stavby je nutné dodržať ochranné pásma jednotlivých existujúcich vedení a zariadení a pri súbehu a križovaní dodržať jednotlivé STN.
 12. V ochranných pásmach jednotlivých sietí realizovať zemné práce ručne.
 13. Dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby do doby ďalšieho nakladania s nimi je možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
 14. Pri prevoze stavebných materiálov a odpadov nesmú byť znečisťované pozemné komunikácie mesta  a prepravca musí rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. v úplnom znení zákona č. 193/1997 Z.z.  o pozemných komunikáciách  a vyhlášku č. 35/1984 Zb.  V prípade ich znečistenia stavebník zabezpečí okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty.
 15. Počas výstavby nesmú byť poškodené verejné zariadenia (chodníky, miestne komunikácie, verejné osvetlenie, verejná zeleň, dopravné značenie a iné). V prípade, že k ich poškodeniu dôjde, je stavebník povinný bezodkladne o tom upovedomiť MsÚ Zvolen, odbor výstavby životného prostredia a dopravy, a poškodené zariadenie uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 16. Výkopová zemina a skládky stavebných materiálov nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom.
 17. Pred začatím zemných prác je potrebné v zmysle § 8 ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách požiadať príslušný správny cestný orgán, ktorým je MsÚ Zvolen – odbor výstavby, životného prostredia a dopravy o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky. Stavbu realizovať s čo najmenším obmedzením dopravy na priľahlých  komunikáciách. 
 18. V prípade, že pri realizácii stavby bude potrebný záber verejného priestranstva,  je stavebník povinný vopred (min. 30 dní) požiadať o vydanie povolenia na jeho záber Mestský úrad vo Zvolene, odbor výstavby, životného prostredia a dopravy s uvedením doby a plochy záberu.
 19. Počas realizácie stavby nesmie byť pre vozidlá zabezpečujúce vývoz komunálneho odpadu obmedzený prístup k zberným nádobám.
 20. S odpadmi vzniknutými pri stavbe, a následnej vlastnej prevádzke, je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve - dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ku kolaudácii stavby je potrebné stavebnému úradu preukázať, akým spôsobom bolo s odpadmi vzniknutými pri stavebných prácach naložené.
 21. Dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby do doby ďalšieho nakladania s nimi je možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
 22. Pri realizácii stavby zabezpečiť také opatrenia aby nedošlo k škodám na susedných nehnuteľnostiach. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu susedných nehnuteľností, je stavebník povinný toto ihneď uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 23. Stavebník v súlade s § 66 ods. 2 písm. h) oznámi na stavebný úrad začiatok realizovania stavby do 15 dní od ich zahájenia.
 24. Pozemky dotknuté výstavbou budú uvedené do pôvodného stavu.
 25. Pri realizovaní rekonštrukcie komunikácie  sa musí dbať, aby sa nezmenili základové pomery susedných pozemkov a stavieb. Susedné pozemky, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa mohli rekonštrukčnými prácami na komunikácii  ohroziť, treba zabezpečiť ešte pred začatím stavebných prác.
 26. Odvedenie dažďových vôd  riešiť tak, aby nedošlo k poškodzovaniu susedných pozemkov, alebo stavieb.
 27. Pri realizácii stavby budú všetky zariadenia staveniska a skládky materiálov výlučne na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke resp. iné k tomu ho oprávňujúce právo.
 28. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať povinnosti vyplývajúce z  § 127 stavebného zákona o zabezpečení záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 29. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 30. Vzhľadom k tomu, že stavebné práce budú realizované v obytnej zóne je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavebných prác nedochádzalo k nadmernému zaťažovaniu okolia hlukom a prachom.
 31. S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby – pri stavebných prácach, pri rekonštrukcii je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z.. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov. Pri nakladaní so vzniknutými odpadmi pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať záväzné poradie priorít v hierarchii odpadového hospodárstva v zmysle § 6 zákona o odpadoch. Dočasné zhromažďovanie vzniknutých odpadov pri realizácii stavby do doby ďalšieho nakladania s nimi je možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu  ho oprávňujúce. So stavebnými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona o odpadoch.  V súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch  je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní a zároveň je potrebné dokladovať akým spôsobom bolo s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby naložené.
 32. Okrajom záujmového územia prechádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s., Banská Bystrica. Po predložení objednávky vodovodné potrubie vytýči prevádzka vodovodov Zvolen. Navrhované parkovisko  je potrebné vykonať tak, aby pri zemných prácach nedošlo k podstatnému zníženiu resp. zvýšeniu krytia vodovodného a kanalizačného  potrubia. V zmysle § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach,  každý kto vykonáva opravy a rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoj náklad prispôsobenie poklopov, vstupov do šácht, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení a objektov verejného vodovodu, alebo kanalizácie novému stavu. Po ukončení prác je potrebné prizvať zástupcu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s., Banská Bystrica k preskúšaniu funkčnosti hydrantov a šupátok. V prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly je realizátor stavby povinný na požiadanie zástupcu závodu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s., Banská Bystrica,  na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti kanalizácie a vodovodu.  Stavebník je povinný dodržať podmienky určené Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica, vydané pod značkou 1382/621/2017 zo dňa 8.8.2017. 
 33. V predmetnej lokalite katastra mesta Zvolen podľa predloženej situácie sa energetické zariadenia nachádzajú-  podzemné káblové vedenia VN a  skrine.  Od uvedených energetických zariadení je potrebné dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a  bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác sa nesmie porušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilita existujúcich podperných bodov.  Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s., Žilina vytýči pracovník SSE-D, a.s., Žilina z príslušného pracoviska. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektoenergetických zariadení, pri prácach  v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnej Stredisku údržby-Zvolen.  Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s., Žilina musí realizátor prizvať zástupcu  SSE-D, a.s., Žilina príslušného Strediska údržby na kontrolu zariadenia. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení je potrebné dodržať manipulačný priestor min. 1,0 m na každú stranu.  Stavebník je povinný dodržať podmienky určené Stredoslovenskou energetikou- Distribúcia a.s., Bratislava vydané pod značkou 4600036151 zo dňa 09.08.2017.
 34. Stavebník  je povinný dodržať pri realizácii stavby  podmienky  Okresného úradu Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené vo vyjadrení pod č. OU-ZV-OSZP-2017/012780-002 zo dňa 26.09.2017. Počas realizácie  stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
 35. Stavebník  je povinný dodržať pri realizácii stavby  podmienky  Okresného úradu Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené vo vyjadrení pod č. OU-ZV-OSZP/2017/012244/Čuk zo dňa 21.09.2017. V rámci doby výstavby je nutné vykonať všetky potrebné opatrenia na elimináciu emisií a prachu v záujmovom území.
 36. Stavebník  je povinný dodržať pri realizácii stavby  podmienky  Slovak Telekom a.s., Bratislava, uvedené vo vyjadrení pod č. 6611719299 zo dňa 11.07.2017.
 37. Stavebník  je povinný dodržať pri realizácii stavby  podmienky  Orange Slovensko a.s. Banská Bystrica, uvedené vo vyjadrení pod č. BB-1809/2017 zo dňa 26.7.2017.
 38. Stavbu alebo jej časť bude možné užívať na základe kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu vydaného na základe návrhu stavebníka.

 

Odôvodnenie:

Dňa 09.10.2017 podal stavebník stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad k vydaniu stavebného povolenia navrhovanej stavby. Preto stavebný úrad v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval stavebníka na doplnenie podania - odstránenia nedostatkov podania.  Zároveň stavebný úrad podľa § 29 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní stavebné konanie prerušil na dobu 30 dní  na doloženie požadovaných dokladov rozhodnutím  č.j.: SÚ 3970/2017-2-výzva.Po. zo dňa 27.10.2017.  Dňa 14.11.2017 boli na stavebnom úrade doložené chýbajúce doklady, preto stavebný úrad listom  č.j. SÚ 3970/2017-3-ozn. Po. zo dňa 12.12.2017 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.

 

Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány.

 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

 

Pri posudzovaní žiadosti o stavebné povolenie sa stavebný úrad riadil príslušnými ustanoveniami stavebného zákona, predovšetkým ustanovením § 62, podľa ktorého stavebný úrad preskúmal najmä či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom,  požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovanie stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou.

 

Stavebný úrad pri posudzovaní žiadosti o vydanie tohto rozhodnutia vychádzal z predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej k tomu oprávnenými osobami, schválená v konaní k tomuto povoleniu, v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s Územným plánom Mesta Zvolen –schváleným uznesením MsZ vo Zvolene  č. 144/2004 dňa 03.12.2004 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. V konaní bolo zistené, že povolením stavby nie sú ohrozené práva a oprávnené záujmy známych účastníkov konania. Predloženú dokumentáciu spracovala oprávnená osoba. K povoleniu stavby sa vyjadrili: StVPS, a.s., Banská Bystrica, SSE-D a.s., Žilina, Slovak Telekom a.s., Bratislava, SPP-D a.s., Bratislava, Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, OR HaZZ Zvolen, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, Ministerstvo obrany SR, detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica.  Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné a podmienky v nich uvedené boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

 

Keďže stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

 

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta Zvolen

 

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test