Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

O Z N A M „Výroba surovej drevotrieskovej dosky, laminovanej drevotrieskovej dosky a impregnovaného papiera“ prevádzkovateľa Bučina DDD, spol. s r.o. Zvolen – zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky. Vytlačiť
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „IPKZ“), požiadala Mesto Zvolen  o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba surovej drevotrieskovej dosky, laminovanej drevotrieskovej dosky a impregnovaného papiera“ pre prevádzkovateľa Bučina DDD, spol. s r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen“ vydaného rozhodnutím č.1324-19305/2015/Ško/473600114 zo dňa 29.6.2015. Na základe žiadosti a príslušných ustanovení zákona Mesto Zvolen informuje o uvedených skutočnostiach verejnosť.

Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti a výzva zainteresovanej verejnosti je zverejnená na úradnej tabuli MsÚ Zvolen do 23.03.2018. Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia je zároveň zverejnená na webových sídlach www.sizp.sk a www.zvolen.sk.

Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, Banská Bystrica, 2. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Mestský úrad Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, kancelária č. 356, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Predmetná zmena integrovaného povolenia nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Dotknutými orgánmi v konaní sú:

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen.

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen.

Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote.

 

                                                                   

 

                                                                            Ing. Lenka Balkovičová

                                                                              primátor mesta Zvolen


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test