Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY Podpolianske osvetové stredisko Sanácia obvodových stien objektu Vytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 1291/2018-2-ozn.Po

 

Zvolen, dňa 28.03.2018

 

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Soňa Poláčiková

045/5303 223

 

 

 

 

           

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY "Podpolianske osvetové stredisko Sanácia obvodových stien objektu"

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY "Podpolianske osvetové stredisko Sanácia obvodových stien objektu"

 

Banskobystrický samosprávny kraj, IČO 37828100, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica  v správe Podpolianskeho osvetového strediska, Bystrický rad 1, Zvolen (ďalej len "stavebník") dňa 02.03.2018 podali žiadosť o dodatočné povolenie stavby:

"Podpolianske osvetové stredisko
Sanácia obvodových stien objektu"

(ďalej len "stavba") na pozemku evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 235/3 v katastrálnom území Zvolen. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby. 

 

Stavba obsahuje:

Predmetom dodatočného stavebného povolenia je ukončenie začatého zateplenia na objekte, ktorý je umiestnený na parcele KN "C" č. 235/3 v k.ú. Zvolen - objekt Podpolianskeho osvetového strediska na ul. Bystrický rad č. 1 vo Zvolene.  Na uvedenom objekte na severnej a západnej  fasáde je zrealizovaná sanácia základov v rozsahu novej zvislej hydroizolácie základových konštrukcii.  Sokel severnej a južnej fasády objektu je zateplený extrudovaným polystyrénom do výšky  200 mm nad terénom.  Od zateplenej soklovej časti do úrovne parapetu okien je severná, južná a západná fasáda objektu zateplená minerálnou vlnou hr. 100 mm. Južná fasáda objektu je zateplená od nadpražia okien po úroveň rímsy strechy nižšej časti objektu  (cca +3,285 m) minerálnou vlnou hr. 100 mm. Roh južnej fasády objektu po ostenie okna je zateplené minerálnou vlnou hr. 100 mm.  Všetky tieto úpravy sú bez povrchovej úpravy - omietky. 

V úrovni okenných otvorov (od kóty +0,580 po kótu +2,680) je navrhnutý na fasáde objektu odvetrávaný systém zateplenia. Tepelná izolácia z minerálnej vlny v hr. 100 mm bude osadená medzi prvkami nosného dreveného roštu prierezu 50/100 mm osadeného vo vodorovnom smere. Tepelnoizolačná vrstva bude uzavretá paropriepustnou fóliou ukončenou  na drevených prvkoch roštu. Do zvislého dreveného  nosného roštu bude kotvená drevená, horizontálne ukladaná lamelová fasáda z borovicových  profilov 19/146 mm. Bočné ostenia okenných a dverných otvorov (pri ukončeniach lamelových prvkov fasády) budú riešené dreveným fošňovým obkladom, do ktorého  budú neskôr kotvené  pôvodné  bezpečnostné oceľové mreže.

 

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznamuje podľa    § 88a ods. 7 v súčinnosti s § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie konania o dodatočnom povolení stavby. Pretože pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe, a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu vo Zvolene na Nám. slobody 22 (úradné hodiny Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

 

 

 

 

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí pri neprítomnosti osoby ktorú zastupuje predložiť písomné splnomocnenie na jej zastupovanie.

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta Zvolen

 

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test