Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Zverejnenie podľa osobitných predpisovVytlačiť
 

M E S T O Z V O L E N spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

Č. j.: SÚ 2924/2018-Šm                                                                                         Zvolen, dňa 9.7.2018 Vybavuje: Bc. Zdenka Šmidtová                                                                         Tel.:  045/5303285

 

 

 

 

 

Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavený zákon“), týmto v súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona, zverejňuje kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia týkajúce sa stavby: Výrobný areál Continental Zvolen – SO-15 – sklad odliatkov ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu.

Právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je prístupné na: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobny-areal-continental-zvolen-sklad-odliatkovIng.

 

 

Martina Černajová

poverená vedením odboru stavebnej správy

 

 

 

Toto oznámenie musí byť v zmysle § 58a stavebného zákona vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.

 

 

 

 

Vyvesené dňa: .............................. Zvesené dňa: ....................................

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test