Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

OZNÁMENIE - „ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ZVOLEN, ČIERNE ZEME – TRŇANSKÝ CHODNÍK – ZMENY A DOPLNKY 03“Vytlačiť
 

Mesto Zvolen ako orgán územného plánovania podľa §16 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s § 31 ods. 2 a § 23 ods. 1,3 stavebného zákona oznamuje začatie verejného prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

 

„Územný plán zóny ZVOLEN, Čierne zeme – trňanský chodník – zmeny a doplnky 03“,

ktoré sa uskutoční v termíne od 28.1.2019 do 26.2.2019.

 

Dôvodom spracovania zmien a doplnkov územného plánu zóny je zmena zastavovacích podmienok a úprava funkčného využitia územia (regulačného celku 2), vyplývajúca z poznatkov a skúseností s postupujúcou zástavbou susediacich území, na ktorých sa v súčasnosti buduje centrum mestskej a nadmestskej občianskej vybavenosti regionálneho významu, ktorého súčasť bude tvoriť aj zástavba riešeného územia. Regulačný celok 2 predstavuje územie vymedzené z juhu komunikáciou B2 MZ 13,5/60, zo západu komunikáciou I/66, z východu Kováčovským potokom a zo severu hranicou rozvojovej plochy – zmiešaného územia s mestskou štruktúrou, plochy mestskej a nadmestskej vybavenosti a bývania v súlade s Územným plánom mesta Zvolen v znení neskorších zmien a doplnkov (ÚPN Z Zvolen, Čierne Zeme – Trňanský chodník – Zmeny a doplnky 03 nedochádza k zmene hranice riešeného územia regulačného celku 2. Z dôvodu upresnenia, kde v území sa regulačný celok 2 nachádza, je zároveň zverejnený aj výkres B-1 Širšie vzťahy, zo schváleného „ÚPN Z Zvolen, Čierne Zeme – Trňanský chodník – Zmeny a doplnky 02“).

 

Širšie vzťahy z ÚPN Z Zvolen, Čierne Zeme – Trňanský chodník -Zmeny a doplnky 02 a výkres funkčnej a priestorovej regulácie z ÚPN Z Zvolen, Čierne Zeme – Trňanský chodník – Zmeny a doplnky 03, ktorý je predmetom prerokovania, sú vystavené na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli Mestského úradu a na území riešenej zóny.

 

Verejné prerokovanie návrhu ÚPN Z sa uskutoční dňa  5.2.2019 o 14,00 h v budove Okresného úradu Zvolen v zasadačke na 1. poschodí.

 

Kompletná dokumentácia je verejnosti a fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke práva sú riešením územného plánu zóny dotknuté, prístupná k nahliadnutiu na MsÚ odbore územného plánovania 3.posch. č. dv. 355 a 356 od 8,oo do 15,3o h.

Kompletná dokumentácia je sprístupnená aj na webovej stránke mesta Zvolen www.zvolen.sk /stratégie, územný plán mesta, územné plány zón/.

 

Verejnosť a fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke práva sú riešením územného plánu zóny dotknuté, sú oprávnení podať pripomienky k návrhu ÚPN Z do 30 dní odo dňa oznámenia na MsÚ odbor územného plánovania. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

 

 

 

      Ing. Miroslava Ivanová                                                              Ing. Lenka Balkovičová

      odborne spôsobilá osoba                                                         primátorka mesta Zvolen

    pre obstarávanie ÚPP a ÚPD                                                       

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test