Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Informácie o začatých správnych konaniach

Informácie o začatých správnych konaniach Vytlačiť
 

Mesto Zvolen

Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 96001 Zvolen

 

Informácie o začatých správnych konaniach

 

Mesto Zvolen  ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce  a na vyššie územné celky a § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súlade s  § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Predbežnú žiadosť o účastníctvo konania podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení je potrebné doručiť na adresu Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, Zvolen alebo  na elektronickú  adresu obce so zaručeným elektronickým podpisom.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote piatich pracovných dní  od zverejnenia informácie.

 

Dátum zverejnenia: 12.2.2019

Začaté správne konania:

 

Č.j.         1165/2019: Žiadateľ: Obec Kováčová

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks lipy  na parcele č.  767/2  k.ú. Kováčová v blízkosti futbalového ihriska.  Dôvodom výrubu je nasledovné: Strom sa nachádza v ploche , ktorá bude zasiahnutá rozšírením plochy ihriska a vybudovaním stavby „Oporné múry a oplotenie futbalového ihriska , Kováčová“

Č.j.         1183/2019   Žiadateľ: D.K.C., s.r.o.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks brezy  na parcele č. 3232/50 k.ú. Zvolen  v areále spoločnosti D.K.C. s.r.o., Balkán 53 vo Zvolene. Dôvodom výrubu je odklon od zvislej osi, zaberá manipulačnú plochu vozidiel, ohrozuje opadajúcimi konármi parkujúce autá aj budovu, spôsobuje alergické reakcie.

Č.j.         1187/2019: Žiadateľ: Obec Hronská Breznica

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks jabloní a 1 ks moruše, ktoré rastú na parcele č. 412/3 k.ú. Hronská Breznica. Dôvodom výrubu je výstavba rodinného domu na vedľajšej parcele a stromy prekážajú pri vybudovaní prístupu na pozemok.


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test