Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÉ OZNAMY

Upútavky na oznamy

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, o predĺžení platnosti stavebného povolenia č.j.: OU-ZV-OSZP-2015/010165-rozh. zo dňa 28.10.2015 pre stavebníka Železničná spoločnosť Slovensko a.s.  Rožňavská 1, Bratislava na stavbu "Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava, Stredisko Zvolen - vodné stavby".
viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

O Z N A M „Výroba surovej drevotrieskovej dosky, laminovanej drevotrieskovej dosky a impregnovaného papiera“ prevádzkovateľa Bučina DDD, spol. s r.o. Zvolen – zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „IPKZ“), požiadala Mesto Zvolen  o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „V ...viac...


 

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI Výrobný areál Continental Zvolen – Rozšírenie priestorov v závode.

O Z N A M
 
„Výrobný areál Continental Zvolen – Rozšírenie priestorov v závode“ – doručenie oznámenia o zmene.
 
 
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle § 29 ods. 6, v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení ni ...viac...


 

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho konania.

Predmetom konania bude prerokovanie žiadosti, ktorá bola podaná na Okresný úrad Zvolen dňa 07.02.2018, vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Domová čistiareň odpadových vôd – AT6, Zvolen“ na parcelách C – KN č. 3372/2, 3372/1, 3374/3, 3374/1, 3675/23,
3675/24 v k.ú. Zvolen.
viac...


 

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby: SPRACOVANIE DREVNÉHO ODPADU ZHODNOCOVANÍM PRE VÝROBU DREVOTRIESKOVÝCH DOSIEK-BUČINA ZVOLEN, Objekt: D 501-00 VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE SHZ, D 800-00 REKONŠTRUKCIA HALOVÝCH OBJEKTOV

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 4833/2017-Šm
DIS 352/2018
 
Zvolen, dňa 11.1.2018
Vybavuje:
Tel.:
Bc. Zdenka Šmidtová
045/5303285
 
 
...viac...


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test